DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 16 septembrie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Hotararea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Formula introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final si al dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urganta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007,
avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare."


2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii in cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit in continuare Regulament, si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana."

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 1.700."

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul proiectelor mari de investitii, ajutorul nu poate depasi valoarea maxima prevazuta pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) si se calculeaza conform formulei prevazute la art. 2 pct. 20 din Regulament."


5. La articolul 11 alinetul (2), litera b) se abroga.

6. La articolul 13, literele a), b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) ajutoare acordate in sectorul pescuitului si al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoare acordate in sectorul productiei agricole primare;
......
e) ajutoare care favorizeaza activitatile din sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, sectorul producerii si distributiei de energie si al infrastructurii pentru aceasta."

7. La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) nu intra in categoria «intreprinderilor in dificultate» definite potrivit art. 2 pct. 18 din Regulament;".

8. La articolul 16, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sa conduca la crearea, pentru fiecare locatie a realizarii investitiei, a cel putin 10 locuri de munca dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati;".

9. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16^1
Imobilizarile corporale si necorporale aferente investitiilor initiale trebuie sa fie noi, cu exceptia celor achizitionate de catre IMM-uri."

10. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

11. In anexa nr. 2, la articolul 1, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) comercializarea produselor agricole – detinerea sau expunerea unui produs agricol in vederea vanzarii, a punerii in vanzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vanzari de catre un producator primar catre revanzatori sau prelucratori si a oricarei altei activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vanzare; o vanzare efectuata de un producator primar catre consumtorii finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati;".

12. In anexa nr. 2, la articolul 1, literele j), k), w) si aa) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"j) imobilizari necorporale – activele care nu au o concretizare fizica sau financiara, precum brevete, licente, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuala;
k) investitia initiala – investitia in imobilizari corporale si necorporale legate de infiintarea unei activitati noi, extinerea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati existante sau o schimbare fundamentala, dupa cum urmeaza:
(i) infiintarea unei unitati noi – crearea unui nou amplasament pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unitati existente;
(ii) extinderea capacitati unei unitati existente – marirea capacitatii de productie in amplasamentul existent;
(iii) diversificarea productiei unei unitati existente – obtinerea de produse care nu erau realizate anterior in unitatea respectiva;
(iv) schimbare fundamentala in procesul general de productie – introducerea de noi tehnologii de productie in amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente ori instalatii inalt tehnologizate, a caror valoare trebuie sa depaseasca amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicita finantarea in cursul celor 3 exercitii financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finantare;
......
w) planul de afaceri – document din care rezulta eficienta economica a intreprinderii si viabilitatea proiectului de investitii, vizand cel putin urmatoarele aspecte: descrierea afacerii, locatia realizarii investitie, prezentarea proiectului de investitii, planul de investitii, fundamentarea planului de creare a locurilor de munca, analiza pietei relevante pe care intreprinderea solicita finantare, fundamentarea cifrei de afaceri, situatia financiara actuala si proiectii financiare. In document se fundamenteaza: incadrarea investitiei in categoria investitiei initiale, modul de indeplinire a indicatorilor cantitativi si calitativi prevazuti in modelul de plan de afaceri din anexa nr. 7. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentarii acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data ocuparii ultimului loc de munca, respectiv 3 ani in cazul IMM-urilor;
......
aa) productie agricola primara – productia de produse ale solului si ale cresterii animalelor, enumerate in anexa I la tratat, fara a se mai efectua o alta operatiune de modificare a naturii produselor respective;".

13. In anexa nr. 2, la articolul 1, dupa litera aa) se introduce o noua litera, litera aa^1), cu urmatorul cuprins:
"aa^1) produse agricole – produsele enumerate in anexa I la tratat, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si din acvacultura enumerate in anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013;".

14. In anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (2) litera c), punctul (ii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(ii) nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate prevazute la art. 16 si conditia prevazuta la art. 16^1 din hotarare;".

15. In anexa nr. 2, la articolul11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prima plata a ajutorului de stat este conditionata de crearea a minimum 10 noi locuri de munca pentru aceeasi locatie a realizarii investitiei, dintre acestea minimum 3 locuri d emunca pentru lucratori defavorizati."

16. In anexa nr. 1 la procedura "Cerere de acord pentru finantare", sectiunea IV se abroga.

17. In anexa nr. 1 la procedura "Cerere de acord pentru finantare", sectiunea VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"VI. Declaratie pe propria raspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ...... nr. .............., eliberat de ...................................... la data de ........................, cu domiciliul in localitatea ..............................., str. ......................................................, nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judetul .........................., in calitate de reprezentant legal al intreprinderii ................................................, declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte si complete.
Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.
Declar pe propria raspundere ca intreprinderea:
- se incadreaza in categoria intreprinderilor mari;
- se incadraza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;
- nu a demarat proiectul de investitii pentru care solicita finantare;
- nu intra in categoria «intreprinderilor in dificultate» definite conform prevederilor din Regulament;
- nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii'
- nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
- nu a beneficiar si nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale si necorporale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
- nu a inchis o activitate identica sau similara in Spatiul Economic European in ultimii 2 ani anterior inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, nu are planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de 2 ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale;
- nu va angaja persoane cu care acestea sau intreprinderi asociate a/au avut raporturi de munca in ultimele 12 luni;
- nu apartine unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani anteriori datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta intreprindere inregistrata conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara ori a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare, in cazul intreprinderilor nou-infiintate;
- va achizitiona active noi, in cazul intreprinderilor mari.
Declar pe propria raspundere ca, in ultimii 3 ani^7), intreprinderea:
- nu a beneficiat de ajutor de minimis si de alte ajutoare de stat;
- a beneficiat de urmatoarele ajutoare de minimis si ajutoare de stat:
Nr. crt. Denumirea proiectului de investitii Locatia realizarii investitiei (judetul) Anul acordarii ajutorului Furnizorul ajutorului Actul normativ Cuantumul ajutorului – euro^8) –

-----
7) Se considera ultimii 3 ani: anul fiscal in curs si 2 ani anteriori.
8) Echivalentul in euro se preia din actul juridic sau se determina la cursul de schimb valutar valabil la data acordarii ajutorului conform actului juridic.


De asemenea, declar pe propria raspundere ca intreprinderea:
- nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelasi proiect unic de investitii din partea altor furnizori de ajutor;
- a beneficiat sau va beneficia de urmatoarele ajutoare de stat pentru acelasi proiect unic de investitii din partea altor furnizori de ajutor:

Nr. crt. Denumirea proiectului de investitii Locatia realizarii investitiei (judetul) Anul acordarii ajutorului Furnizorul ajutorului Actul normtiv Cuantumul ajutorului – euro^8) –

Numele: .............................................
Functia: ..............................................
Semnatura autorizata si stampila solicitantului^9): .....................................
Data semnarii: ..................................

-----
8) Echivalentul in euro se preia din actul juridic sau se determina la cursul de schimb valutar valabil la data acordarii ajutorului conform actului juridic.
9) Cererea va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea."

18. Anexa nr. 4 la procedura se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

19. Anexa nr. 5 la procedura "Criterii pe baza carora se calculeaza punctajul intreprinderilor solicitante de ajutor de stat" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

20. Anexa nr. 7 la procedura "Plan de afaceri" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotarare.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 332/2014)


LISTA sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat
Nr. crt.  Cod CAEN  Denumire cod CAEN
SECTIUNEA A – AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT
1  01  Agricultura, vanatoare si servicii anexe
2  02  Silvicultura si exploatare forestiera
3  03  Pescuitul si acvacultura

SECTIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVA
4  05  Extractia carbunelui superior si inferior
5  06  Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
6  071  Extractia minereurilor feroase
7  0892  Extractia si aglomerarea turbei
8  091  Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
9  099  Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

SECTIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRATOARE
10  102  Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
11  1101  Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
12  1102  Fabricarea vinurilor din struguri
13  1103  Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
14  1104  Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
15  1105  Fabricarea berii
16  1106  Fabricarea maltului
17  12  Fabricarea produselor din tutun
18  131  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
19  19  Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
20  2014  Fabricarea altor produse chimice organice de baza
21  20151  Fabricarea explozivelor
22  206  Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
23  24  Industria metalurgica
24  254  Fabricarea armamentului si munitiei
25  2591  Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel
26  301  Constructia de nave si barci
27  304  Fabricarea vehiculelor militare de lupta
28  33  Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

SECTIUNEA D – PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA 
       CALDA SI AER CONDITIONAT
29  35  Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda 
     si aer conditionat

SECTIUNEA F – CONSTRUCTII
30  41  Constructii de cladiri
31  42  Lucrari de geniu civil
32  4399  Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

SECTIUNEA G – COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI 
       MOTOCICLETELOR
33  45  Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor 
     si a motocicletelor
34  46  Comert cu ridicata, cu exceptia comertului de autovehicule si motociclete
35  47  Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

SECTIUNEA H – TRANSPORT SI DEPOZITARE
36  49  Transporturi terestre si transporturi prin conducte
37  50  Transporturi pe apa
38  51  Transporturi aeriene
39  522  Activitati anexe pentru transporturi

SECTIUNEA I – HOTELURI SI RESTAURANTE
40  55  Hoteluri si alte facilitati de cazare
41  56  Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie

SECTIUNEA J – INFORMATII SI COMUNICATII
42  60  Activitati de difuzare si transmitere de programe
43  61  Telecomunicatii

SECTIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI
44  64  Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
45  65  Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din 
     sistemul public de asigurari sociale)
46  66  Activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

SECTIUNEA L – TRANZACTII IMOBILIARE
47  68  Tranzactii imobiliare

SECTIUNEA N – ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT
48  77  Activitati de inchiriere si leasing
49  78  Activitati de servicii privind forta de munca

SECTIUNEA O – ADMINISTRATIEI PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
50  84  Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

SECTIUNEA R – ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE
51  92  Activitati de jocuri de noroc si pariuri
52  93  Activitati sportive, recreative si distractive

SECTIUNEA S – ALTE ACTIVITATI DE SERVICII
53  94  Activitati asociative diverse

SECTIUNEA T – ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; 
       ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE 
       CONSUMULUI PROPRIU
54  97  Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
55  98  Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate 
     consumului propriu

SECTIUNEA U – ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
56  99  Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritorialeAnexa nr. 2 (Anexa nr. 4 la procedura)


Criterii de eligibilitate – intreprindere Documente relevante
Este inregistrata potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Certificat constatator
Realizeaza o investitie initiala in Romania, in unul dintre domeniile de activitate eligibile. Cerere de acord pentru finantare – Certificat constatator
Nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. Certificate fiscale
Nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate". Cerere de acord pentru finantare – declaratie pe propria raspundere
Nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare juridicara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii. Cerere de acord pentru finantare – declaratie pe propria raspundere ; Certificat constatator
Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate. Cerere de acord pentru finantare – declaratie pe propria raspundere
Nu a beneficiar de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale si necorporale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii. Cerere de acord pentru finantare – declaratie pe propria raspundere
Nu a inchis o activitate identica sau similara in Spatiul Economic European in ultimii 2 ani anteriori inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, nu are planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de 2 ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale. Cerere de acord pentru finantre – declaratie pe propria raspundere
Creeaza pentru fiecare locatie a realizarii investitiei minimum 10 locuri de munca, dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati. Cerere de acord pentru finantare – Plan de creare a locurilor de munca
Are rentabilitatea cifrei de afaceri >=1% in ultimul exercitiu financiar incheiat, in cazul intreprinderilor in activitate. Situatii financiare
Are capitaluri proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat, in cazul intreprinderilor in activitate. Situatii financiare
Are capital social subscris si varsat in valoare de minimum 30.000 lei, in cazul intreprinderilor nou-infiintate. Certificat constatator
Nu apartine unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani anteriori datei inregistrarii cererii o alta intreprindere inregistrata conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare, in cazul intreprinderilor nou-infiintate. Cerere de acord pentru finantare – declaratie pe propria raspundere


Anexa nr. 3 (Anexa nr. 5 la procedura)


CRITERII pe baza carora se calculeaza punctajul intreprinderilor solicitante de ajutor de stat

Criterii de evaluare Mod de determinare Punctaj
Numarul de locuri de munca nou-create Numar de locuri de munca nou-create/Numar minim de noi locuri de munca prevazute in schema* Rezultatul obtinut se transforma in numar de puncte
Perioada de creare a minimum 10 locuri de munca Termen de creare de la primirea acordului pentru finantare Perioada <=1 an – 10 pct.
Locatia realizarii investitiei Investitia se realizeaza intr-un judet unde rata somajului este peste media pe tara comunicata de INSs in ultimul buletin statistic lunar Rsomaj > Rsomaj medie pe tara – 10 pct.
Rentabilitatea cifrei de afaceri in ultimul exercitiu financiar incheiat, in cazul intreprinderilor in activitate Rca = (Profit net/Cifra de afaceri) x 100 Rca >2% - 10 pct.
Valoarea capitalului social subscris si varsat, in cazul intreprinderilor nou-infiintate - Capital social > 35.000 lei – 10 pct.


Anexa nr. 4 (Anexa nr. 7 la procedura)

Plan de afaceri

Cerinta Referinta
Descrierea afacerii Scurt istoric al intreprinderii, activitatea curenta, produsele/serviciile oferite ; Prezentarea activitatii pentru care se solicita finantarea
Prezentarea proiectului de investitii si incadrarea investitiei in categoria de investitie initiale, respectiv in categoria investitiei initiale in favoarea unei noi activitati economic, in cazul intreprinderilor mari din regiunea Bucuresti Investitia in imobilizari corporale si necorporale legate de: - infiintarea unei unitati noi ; - extinderea capacitatii unei unitati existente ; - diversificarea productiei unei unitati existente ; - schimbarea fundamentala in procesul general de productie in cadrul unei unitati existente
Planul de investitii cuprinzand lista activelor corporale si necorporale amortizabile, excluzand terenurile, si fundamentarea necesitatii achizitionarii acestora in corelare cu locuri de munca nou-create Indicarea denumirii activului, cantitatii, pretului unitar si a valorii totale, precum si a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente
Fundamentarea planului de creare a locurilor de munca in functie de necesitatile intreprinderii Plan de creare a locurilor de munca
Valoarea costurilor eligibile si a finantarii solicitate Cerere de acord pentru finantare ; Plan de creare a locurilor de munca
Analiza pietei relevante pe care intreprinderea solicita finantare Prezentarea pietei relevante sustinuta cu date si informatii din surse oficiale
Situatia financiara actuala si proiectii financiare pe perioada implementarii proiectului de investitii, crearii locurilor d emunca si pe urmatorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de munca, respectiv 3 ani in cazul IMM-urilor Intreprinderile in activitate realizeaza proiectiile avand in vedere situatiile financiare aferente ultimului exercitiu financiar incheiat ; Intreprinderile nou-infiintate realizeaza proiectiile avand in vedere obiectivele stabilite
Fundamentarea cifrei de afaceri Contracte, precontracte, scrisori de intentie din partea potentialilor clienti

Indicatori cantitativi Limitele indicatorilor
Rentabilitatea cifrei de afaceri ; Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri) Rca >= 2,5%
Rata de solvabilitate generala ; Rsg = Active totale/Datorii totale Rsg > 1,66
Lichiditate imediata ; Rlr = (Active curente – Stocuri)/Pasive curente (Rlr) >= 0,65

Indicatori calitativi Referinta
Asigurarea resurselor financiare necesare derularii investitiei Documente relevante care atesta existenta surselor de finantare
Pozitia pe piata si experienta in domeniul pentru care solicita finantare Situatii posibile: - intreprinderea a desfasurat pana in prezent activitatea pentru care solicita finantare ; - actionarii sau managerii intreprinderii au fost implicati in implementarea unor proiecte similare (documente justificative)
Contributia investitiei la imbunatatirea standardelor de protectie a mediului Informatii/Documente privind: - respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului inconjurator ; - impactul pozitiv al proiectului asupra mediului inconjurator
Contributia intreprinderii la cresterea economica si la dezvoltarea regionala Plata de taxe si impozite la bugetul general consolidat pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la crearea ultimelor locuri de munca, respectiv 3 ani in cazul IMM-urilor, din care se deduce valoarea ajutorului de stat
Implicarea intreprinderii in diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunitatii din regiunea unde se realizeaza investitia Activitati cu caracter social posibile: - activitati in unitati de invatamant, medicale, sportive etc. la nivel local ; - colaborari cu AJOFM in vederea recrutarii persoanelor somere si organizarii de cursuri de pregatire profesionala
Situatia juridica a locatiei realizarii investitiei Probata prin urmatoarele documente: - extras de carte funciara/contract de vanzare/certificat de mostenitor etc. ; - contract de inchiriere ; - contract de concesiune/cesiune ; - alte documente
Prezentarea potentialului investitiei de atragere a altor investitii conexe, efectul acesteia asupra dezvoltarii activitatii altor intreprinderi din regiune Contributia la dezvoltarea regionala pe orizontala si generarea de noi locuri de munca la nivelul furnizorilor de produse si servicii conexe