DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001



Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 16 iunie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normelemetodologice de aplicare a Ordonantei Guvernuluinr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernuluinr. 1.364/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.Articolul 6va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Consiliile judetene si locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor lua masuri in aria lor de autoritate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanta si ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, pentru monitorizarea actiunilor proprietarilor/asociatiilor de proprietari, referitoare la indeplinirea obligatiilor legale privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta."

2.La articolul 8,alinetul (2)va avea urmatorul cuprins:
"(2)Conform art. 2 alin. (4) din ordonanta, proprietarii - persoane fizice sau juridice - si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii expertizate tehnic si incadrate, prin raportul de expertiza tehnica, in clasa I de risc seismic sunt obligati sa procedeze in continuare, in conditiile legii, la proiectarea si executarea lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente."


3.La articolul 22,alineatul (1)va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1)Pentru constructiile incadrate in clasa I de importanta - constructii de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate in timpul si imediat dupa cutremur trebuie sa fie asigurata integral, solutia de interventie din documentatia de avizare pentru lucrarile de interventie se elaboreaza in baza raportului de expertiza tehnica, se vizeaza de catre expertul tehnic atestat si se avizeaza din punct de vedere tehnic de catre Comisia Nationala de Inginerie Seismica, organizata in temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din ordonanta, denumita in continuare Comisia Nationala."

4.La articolul 36,alineatul (1)partea introductiva si litera e) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1)Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incluse in programele anuale se vor asigura, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) si (2) din ordonanta, astfel:
......
e)din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta ori, dupa caz, de la bugetele locale, daca autoritatile administratiei publice locale hotarasc astfel, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta - asa cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a) din ordonanta -, proprietatea persoanelor fizice, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanta, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie.
(2)Institutiile publice si operatorii economici care detin in proprietate sau in administrare locuinte ori spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in cladirile incluse in programele anuale sunt obligati sa asigure, conform art. 8 alin. (3) din ordonanta, finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de interventie, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna."


5.La articolul 39 alineatul (6),litera c)va avea urmatorul cuprins:
"c)notarea in partea a III-a a cartii funciare a imobilului a obligatiilor stabilite prin notificarile/renotificarile proprietarilor/asociatiilor de proprietari, prevazute la art. 4 alin. (8) lit. c) al treilea paragraf si alin. (9) lit. c) din ordonanta, precum si, dupa caz, a deciziei de interventie aprobate prin dispozitie a primarului, prevazuta la art. 4 alin. (9) lit. d) din ordonanta;".

6.Laarticolul 42, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
Conform art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanta, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale actioneaza, in aria lor de autoritate, pentru:".

7.La articolul 66,alineatul (1)va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
(1)Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform art. 4 alin. (8) lit. c) din ordonanta, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, recum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale."

8.Articolul 80va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
In baza notificarii privind includerea constructiei cu destinatia de locuinta multietajate incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public in programul anual de actiuni aprobat prin hotarare a Guvernului pentru proiectarea lucrarilor de interventie, asociatia de proprietari hotaraste contractarea proiectarii in vederea executarii lucrarilor, care urmeaza sa fie finantata conform art. 8 alin. (1) si, dupa caz, alin. (2) din ordonanta."

9.La articolul 117,alinetul (6)va avea urmatorul cuprins:
"(6)Conform art. 11 alin. (3) din ordonanta, contractul prevazut la alin. (1) are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu, in temeiul caruia se efectueaza notarea in partea a III-a a cartii funciare a imobilului atat a dreptului de creanta, cat si a interdictiei de instrainare a constructiei inainte de rambursarea integrala a ratelor neachitate, in conditiile prevazute la art. 12 din ordonanta."

10.Articolul 121va avea urmatorul cuprins:
"Art. 121
Notarile in partea a III-a a cartilor funciare ale imobilelor prevazute la art. 4 alin. (9) lit. e) si art. 9 alin. (1) lit. b) din ordonanta se solicita de catre primarii municipiilor/oraselor/comunelor, respectiv de catre primarul general al municipiului Bucuresti, in conditiile si cu respectarea prevederilor ordonantei si ale legislatiei privind cadastrul si publicitatea imobiliara in vigoare."

11.La anexanr. 19"Sinteza documentatiei de avizare pentru lucrari de interventie", ultima liniuta a punctului 7 si nota de subsol vor avea urmatorul cuprins:
"...... % se finanteaza din bugetele locale conform art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata*).
----------
*)Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, in temeiulart. IVdin Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 217/2012."

12.La anexanr. 27"Contract nr. ........ din ....................... pentru restituirea, la terminarea lucrarilor, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de interventie - continut-cadru", litera b) a articolului 10 si nota de subsol vor avea urmatorul cuprins:
"b)are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu, conform art. 11 alin. (3) din Ordonanta, autoritatea contractanta avand dreptul sa solicite investirea prezentului contract cu formula executorie.
----------
*)Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, in temeiulart. IVdin Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 217/2012."

13.La anexanr. 30"Conventie civila in vederea constituirii unei asocieri - continut-cadru", la punctul 1 litera c) subpunctul (iii), prima liniuta va avea urmatorul cuprins:
"-obligatiile stabilite prin notificarile/ renotificarile proprietarilor/asociatiilor de proprietari, prevazute la art. 4 alin. (9) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, denumita in continuare ordonanta, precum si, dupa caz, prin decizia de interventie aprobata prin dispozitie a primarului, prevazuta la art. 4 alin. (9) lit. d) din ordonanta;".

14.La anexelenr. 7,10,14,15,16,18,28si29, nota de subsol va avea urmatorul cuprins:
"*)Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, in temeiulart. IVdin Ordonanta Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 29 august 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 217/2012."

Art. II
In cuprinsulNormelormetodologice de aplicare a Ordonantei Guvernuluinr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernuluinr. 1.364/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, trimiterea la Ordonanta Guvernuluinr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facuta la Ordonanta Guvernuluinr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Patea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013.

Art. III
In cuprinsulNormelormetodologice de aplicare a Ordonantei Guvernuluinr. 20/1994privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernuluinr. 1.364/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele denumiri se inlocuiesc astfel:
a)"Comisia Nationala pentru Reducerea Riscului Seismic al Constructiilor" cu "Comisia Nationala de Inginerie Seismica";
b)"Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului" cu "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice";
c)"directie regionala in constructii" cu "inspectorat regional in constructii";
d)"Directia regionala in constructii Bucuresti-Ilfov" cu "Inspectoratul Regional in Constructii Bucuresti-Ilfov".

Art. IV
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.




Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Lege nr. 163/2016
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
OG 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor. Ordonanta nr. 24/2014
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
Legea 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea 82/2014
HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Reguamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. Ordonanta de urgenta 26/2013
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
Investitii imobiliare. Fundamente, practici si studii de caz
Capraru Bogdan,Muler Onofrei

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: