DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 218/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 2 iunie 2014

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 218/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 23 martie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru angajarea ulterioara a sumelor rezultate din creantele bugetare, din reducerile procentuale, din rezilierea contractelor de finantare si din economii, autoritatile de management vor stabili valoarea acestora si vor reconsidera sumele aferente procentelor de finantare pe surse, asa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finantare, in vederea incheierii unor noi contracte de finantare, in conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, in lipsa acestuia, in ordinea prioritatilor ce urmeaza a fi aprobata prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, pana la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1)."

2. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Valoarea prefinantarii recuperate potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) se deduce din cota-parte aferenta instrumentelor structurale. In cazul in care suma aferenta instrumentelor structurale este insuficienta pentru recuperarea in totalitate a prefinantarii, diferenta ramasa de recuperat va fi dedusa din valoarea aferenta cofinantarii asigurate de la bugetul de stat si, respectiv, din valoarea taxei pe valoarea adaugata de restituit, cu obligatia reintregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordata prefinantarea. In scopul intocmirii declaratiilor de cheltuieli catre Autoritatea de certificare si plata, sumele deduse din valoarea aferenta cofinantarii asigurate de la bugetul de stat si, respectiv, din valoarea taxei pe valoarea adaugata de restituit se vor evidentia corespunzator contului de disponibil din care a fost acordata prefinantarea."

3. La articolul 18, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
"(f^1) in situatia in care, din motive neimputabile beneficiarului, este necesara actualizarea calendarului/grarficului de depunere a cererilor de rambursare, peste limita prevazuta la lit. f), solicitarea de actualizare se poate face, in mod justificat, in termen de 20 de zile de la luarea la cunostinta a motivelor care determina aceasta solicitare, dar nu mai tarziu de 15 zile inainte de expirarea datei de depunere a urmatoarei cereri de rambursare, asa cum a fost aceasta stabilita prin contractul/decizia/ordinul de finantare, cu modificarile ulterioare;".


4. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Sumele aferente intrumentelor structurale, virate eronat de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, care utilizeaza mecanismul platii indirecte, in conturile de venituri ale bugetului de stat, se restituie de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului din conturile de venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate, in conturile din care au fost dispuse platile, la cererea scrisa a ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care au efectuat virarea eronata, intocmita potrivit modelului din formularul 10. Raspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat in care s-a efectuat plata eronata revine exclusiv ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management care solicita restituirea.
(1^2) Sumele care pot fi restituite cu respectarea prevederilor alin. (1^1) sunt urmatoarele:
a) sume virate la subdiviziunile corespunzatoare din cadrul capitolului de venituri ale bugetului de stat 45.01 «Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari», codificate eronat cu codul de identificare fiscala al altor beneficiari decat cei carora li se cuvin sumele sau cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului 8609468;
b) sumele virate eronat la alte subdiviziuni de venituri ale bugetului de stat, altele decat cele prevazute la lit. a), codificate cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului 8609468."

5. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
Formularele 1-10 sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice."

6. In anexa, dupa formularul 9 se introudce un nou formular, formularul 10, al carui cuprins este prevazut in anexa la prezenta hotarare.


ANEXA - Formularul 10, CERERE DE RESTITUIRE a sumelor virate eronat in conturile de venituri ale bugetului de stat de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management in cadrul obiectului convergentaNr. .......... din data de ..........................

Catre ........................................................... 1)
Prin prezenta cerere, ................................................... 2), cu sediul in localitatea ....................................., str. ............................................, nr. ....., judetul/sectorul ......................................, avand CIF ....................................., in temeiul prevederilor .............................................. 3), solicitam restituirea sumei de ..................................... 4), virata eronat in contul de venituri ale bugetului de stat nr. ......................................., codificat cu CIF ................................., cod IBAN .................................................., reprezentand ........................................., achitata cu OPT nr. ............. din data de .................................... .
Restituirea va fi efectuata in contul nr. ........................................................ 5), CIF ...................................., cod IBAN .................................................., deschis la Trezoreria ........................................................... .
Numele si prenumele ordonatorului principal de credite,
................................
Semnatura
..............................
L.S.
-----------
1) Denumirea unitatii teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat in care a fost virata eronat suma.
2) Denumirea solicitantului (ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management).
3) Actul normativ in temeiul caruia se solicita restituirea sumei.
4) Cuantumul sumei pentru care se solicita restituirea, in cifre si in litere.
5) Contul din care a fost dispusa plata eronat de catre institutia publica.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
Buletinul Casatiei nr. 6-7/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 32.9 lei
27.97 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: