DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii. Hotarare nr. 425/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 27 mai 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementrea Sistemului Electronic National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se abroga.

2. Articolul 7 se abroga.

Art. II
Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) tarifele pentru acordarea licentelor si tarifele anuale de mentinere a licentelor, percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice de la solicitantii, respectiv titularii de licente."

2. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Pentru acordarea licentei unei persoane juridice romane care nu presteaza niciun serviciu/activitate de utilitati publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C., aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentatie care va cuprinde:

a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C., in original sau copie legalizata, din care sa rezulte obiectul de activitate corespunzator serviciului/activitatii de utilitati publice pentru care se solicita licenta, valoarea capitalului social, structura actionariatului, forma de organizare;
c) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului;
d) certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul general consolidat al statului, eliberat de directia generala a finantelor publice prin administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala acestea se afla in evidenta, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C.;
e) cerfificat fiscal privind taxele si impoziele locale pentru persoane juridice, eliberat de directia impozite si taxe locale a consiliului local in a carei raza teritoriala acestea se afla in evidenta, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C.;
f) copii de pe situatiile financiare, intocmite conform prevederilor reglementarilor contabile in vigoare, aferente exercitiului financiar anterior; filialele infiintate de societatile comerciale pe parcursul anului in care depun astfel de cereri vor anexa copiile situatiilor financiare ale companiei/societatii-mama, aferente exercitiului financiar anterior;
g) declaratie pe propria raspundere, semnata de conducatorul societatii si stampilata, in original, din care sa rezulte ca solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment, emisa cu cel mult 5 zile inainte de data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C.;
h) scrisoare de bonitate financiara emisa de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C.;
i) copii de pe cartile de identitate si certificatele de inmatriculare ale autovehiculelor, respectiv de pe contractele de leasing si contractele de inchiriere, din care sa rezulte dotarea minima cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activitatilor pentru care se solicita acordarea licentei, conform anexei nr. 10 sau 11, dupa caz;

j) planul de conducere si organizare a propriei activitati pe care intentioneaza sa-l aplice in situatia castigarii unei licitatii de delegare a gestiunii serviciului/activitatii, semnat de conducatorul societatii si stampilat, din care sa rezulte cel putin personalul specializat, calificat si autorizat pe care intentioneaza sa il angajeze pentru prestarea/furnizarea serviciului/activitatilor pentru care a solicitt licenta; durata maxima estimata pentru inceperea prestarii/furnizarii serviciului/activitatii pentru care a solicitat licenta, in cazul castigarii unei licitatii de delegare a gestiunii serviciului/activitatii; proiectul de organigrama; investitiile pe care le poate realizat pentru reabilitarea, retehnologizarea si modernizarea sistemelor publice, esalonate pe urmatorii 5 ani; termenele si fondurile estimate pentru obtinerea fiecarui tip de aviz, acord si autorizatie necesara prestarii serviciului/activitatilor pentru care a solicitat licenta; termenele si fondurile necesare pentru implementrea unui sistem de management integrat pentru serviciul/activitatile pentru care a solicitat licenta.
(2) Titularul de licenta care pe perioada de valabilitate a licentei nu mai indeplineste conditia prevazuta la alin. (1) lit. i) are obligatia sa solicite la A.N.R.S.C. retragerea licentei acordate."

3. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Pentru acordarea licentei unei persoane juridice inregistrate in alt stat membru al Uniunii Europene care detine licenta/autorizatie emisa in tara de origine pentru serviciul/activitatea similar/similara pentru care solicita licenta, aceasta va depune la registratura A.N.R.S.C. o documentatie, care va cuprinde urmatoarele documente, in traducere legalizata la un birou notarial din Romania:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;
b) copie de pe licenta/autorizatia eliberata de autoritatea competenta din strainatate;
c) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de autoritatea din tara de origine;
d) numarul de locuitori deservici pentru care asigura serviciul/activitatea licentiat/licentiata/autorizat/autorizata in tarile comunitare;
e) tabel cu dotarea tehnica de care dispune, cu referire la tipul, capacitatea si vechimea utilajelor aflate in proprietate sau inchiriate;
f) memoriu de prezentare, din care sa reiasa cel putin experienta in domeniu in gestionarea unor servicii/activitati similare cu cele pentru care se solicita acordarea licenei, cu privire la contractele, localitatile, perioada si numarul de persoane deservite;
g) scrisoare de bonitate financiara emisa de banca solicitantului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C."

4. La articolul 76, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea modificarii, titularii licentelor vor depune la A.N.R.S.C., in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 6;
b) copie de pe certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C.;
c) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului;
d) copie de pe hotararea de dare in administrare a serviciului/activitatilor, in cazul gestiunii directe;
e) copie de pe contractul de delegare a gestiunii serviciului incheiat cu autoritatile administratiei publice locale, in cazul gestiunii delegate;
f) copii de pe situatiile financiare aferente exercitiului financiar precedent;
g) numarul total de locuitori pentru care presteaza/furnizeaza serviciul sau activitatile pentru care solicita licenta;
h) gradul de contorizare la nivel de bransament;
i) lista cu componentele definitorii ale infrastructurii tehnico-edilitare apartinand domeniului public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale, aferente serviciului pentru care se solicita licenta, care va cuprinde principalele caracteristici tehnice ale instalatiilor si echipamentelor componente ale sistemului;
j) schemele tehnologice ale sistemului exploatat care sa contina si interfata cu alti operatori, daca este cazul;
k) organigrama;
l) structura de personal calificat si autorizat, aferent serviciului/activitatii;
m) dotarea tehnico-materiala, pentru prestarea activitatilor pentru care solicita licenta;
n) autorizatia de gospodarie a apelor, pentru prestarea activitatilor pentru care solicita licenta, in termen de valabilitate;
o) autorizatie de mediu, pentru prestarea activitatilor pentru care solicita licenta, in termen de valabilitate;
p) strategie de investitii, pe urmatorii 3 ani, pentru reabilitarea sistemelor de producere, transport si distributie a energiei termice;
q) declaratie pe propria raspundere, semnata de directorul general si stampilata, in original, din care sa rezulte ca solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment, emisa cu cel mult 5 zile inainte de data depunerii documentatiei la A.N.R.S.C.;
r) copii de pe licentele si conditiile asociate licentei/licentelor eliberate de A.N.R.E., pentru activitatile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, cu exceptia celor pentru producerea energie termice in cogenerare."

5. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83
Lista cuprinzand tarifele pentru acordarea si mentinerea licentelor este prezentata in anexa nr. 8. Tarifele prevazute in anexa nr. 8 se modifica anual prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., in functie de evolutia pretului de consum, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

6. La anexa nr. 8, punctul A.2 se abroga.

Art. III
La articolul 1 alineatul (1) din Hotararea Guvernului nr. 787/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Administratiei si Internelor a unor activitati finantate integral din venituri proprii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2003, cu modificarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) organizarea cursurilor postuniversitare, inscrierea la doctorat, sustinerea tezei de doctorat, eliberari de documente;".

Art. IV
Hotararea Guvernului nr. 1.408/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Veniturile proprii ale O.N.V.P.V. sunt constituite din taxa vitivinicola care este perceputa pentru urmatoarele activitati:
a) autorizarea anuala a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlata si vinuri cu indicatie geografica;
b) atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlata si a indicatiei georgrafice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlata si/sau a vinurilor cu indicatie geografica;
c) acordarea drepturilor de plantare din rezervele judetene si rezerva nationala, dupa certificarea defrisarii de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumita in continuare I.S.C.T.V."

2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
Nivelul taxei vitivinicole pentru fiecare activitate prevazuta la art. 5 se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale."

Art. V
Hotararea Guvernului nr. 1.609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul hotararii va avea urmatorul cuprins:
"HOTARARE privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale"

2. Articolul unic va avea urmatorul cuprins:
"Articol unic
Se aproba tariful pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare."

3. Titlul anexei va avea urmatorul cuprins:
"TARIFUL pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale"

Art. VI
Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 24 septembrie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
"HOTARAREA privind aprobarea taxei si tarifului pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Se aproba taxa pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, la nr. crt. I."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Se aproba tariful pentru eliberarea de catre Oficiul National al Registrului comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii, pe categorii, privind date inregistrate in reigstrul comertului computerizat, prevazut in anexa, la nr. crt. II.
(2) Pentru cererile de eliberare de informatii prevazute in anexa, la nr. crt. II pct. 203, se aplica un nivel de tarifare suplimentar de 30%, pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii."

4. La articolul 3, alineatele (1)-(3) vor avea urmatorul cuprins:
Art. 3
(1) Informatiile prevazute in anexa, la nr. crt. II, si/sau copiile simple/certificate de pe inregistrarile efectuate in registrul comertului si de pe actele prezentate, precum si certificatele constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat sunt eliberate autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii, precum si altor persoane juridice prevazute de lege, fara plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate in acest scop.
(2) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale elibereaza cu titlu gratuit jurnalistilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa, precum si misiunilor diplomatice acreditate informatii punctuale inregistrate in registrul comertului.
(3) Informatiile eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale jurnalistilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa in conditiile alin. (2) pot fi utilizate numai in scopul informarii opiniei publice."

5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) In cazul in care se achita o suma in plus fata de suma stabilita prin prezenta hotarare, taxa si/sau tariful pentru operatiunile auxiliare se vor/va restitui potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul renuntarii la solutionarea cererilor adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe langa tribinale, precum si in cazul respingerii cererilor inregistrate, taxa si tariful pentru operatiunile auxiliare achitate de solicitant nu se restituie.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), taxa si tariful pentru operatiunile auxiliare se vor restitui integral in cazul cererilor adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe langa tribinale la a caror solutionare se renunta in aceeasi zi in care au fost achitate."

6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Taxa/Tariful se poate achita in numerar, prin virament bancar in conturile deschise la Trezoreria Statului si online, prin portalul de servicii al Oficiului National al Registrului Comertului.
(2) Taxa/Tariful se poate achita si prin intermediul Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar."

7. Articolul 8 se abroga.

8. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexa la prezenta hotarare.

Art. VII
La articolul 5 alineatul (1) din Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 277/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, punctul 5 se abroga.


ANEXA (Anexa la Hotararea Guvernului nr. 902/2012)


Taxa pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si tariful pentru eliberarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat
Nr. crt.  Denumirea  Pct.  Denumirea operatiunii*)/Categorii de informatii  Nivelul de taxare/tarifare lei 
I.  TAXA  1. Cerere de inregistrare in registrul comertului persoane juridice PJ (cuprinde: autorizare, constituire, 
        inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria 
        raspundere)                                 250
      2. Cerere de inregistrare in registrul comertului persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, 
        intreprinderi familiale PFA, II, IF (cuprinde: inmatriculare, autorizare functionare prin 
        declaratie pe propria raspundere)                       90
      3. Cereri mentiuni simple:                            45
           - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firma      PJ/PFA, II, IF;
           - cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblema     PJ;
           - declaratie model 1                          PJ/PFA, II, IF;
           - declaratie model 2                          PJ/PFA, II, IF;
           - declaratie model 3                          PJ/PFA, II, IF;
           - cerere de radiere                          PJ/PFA, II, IF;
           - cerere de mentiune operatiune unica                 PJ;
           - cerere de mentiuni                          PFA, II, IF;
           - cerere depunere si mentionare acte                  PJ;
           - cerere depunere si mentionare acte                  PFA, II, IF;
           - cerere depunere situatii financiare                 PJ;
           - cerere eliberare duplicat                      PJ/PFA, II, IF;
           - cerere indreptare erori materiale                  PJ;
           - cerere indreptare erori materiale                  PFA, II, IF;
           - cerere de preschimbare a certificatului de inmatriculare       PJ/PFA, II, IF;
           - cerere inregistrare in registrul comertului numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) 
            din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul
            comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice,
            inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, 
            cu modificarile si completarile ulterioare PJ;
           - cerere inregistrare in registrul comertului numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7)
            din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 
            completarile ulterioare                         PJ;
           - cerere eliberare certificat constatator si extras de registru.
         4. Cereri mentiuni complexe:  220
           - cerere de mentiuni cu doua sau mai multe operatiuni            PJ
         5. Cerere copii certificate PJ/PFA, II, IF                   4+0,2/pagina certificata

II. TARIF  1. Cerere eliberare informatii punctuale firma  8/firma
            1.1. Cerere eliberare informatii punctuale de baza (numar de ordine in registrul comertului, denumire, 
              forma juridica, cod unic de inregistrare, sediu social, durata de functionare, stare firma, 
              activitate principala, capital social, administratori, asociati/actionari, date inregistrate 
              in registrul comertului ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat)     24/firma
            1.2.**) Cerere eliberare informatii punctuale extinse (informatiile punctuale de baza 
              prevazute la pct. 1.1 si urmatoarele categorii de informatii suplimentare: 
              activitate secundara, activitati autorizate; administratori/reprezentanti pentru 
              sucursale/subunitati/sedii secundare, cenzori; informatii din situatiile financiare anuale 
              disponibile, alte informatii, dupa caz, date inregistrate in registrul comertului ca un anumit 
              act sau fapt este ori nu este inregistrat)                        24/firma
       2. Cerere eliberare raport istoric despre o firma                           250/firma
       3. Cerere eliberare date statistice si informatii pentru serii de firme grupate pe criterii***)  9/fisa statistica/firma


----------
*) La nivelul de taxare perceput pentru cererile prevazute la nr. crt. I pct. 1-3 (mai putin cererea eliberare certificat constatator si extras de registru) si pct. 4 se aplica fondul de lichidare si fondul de buletin constituite potrivit prevederilro Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Pentru solicitarea de informatii punctuale extinse nr. crt. II (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, numar mediu de salariati.
***) Pentru informatii serii de firme grupate pe criterii, nivelul de tarifare se reduce in functie de numarul de firme despre care se solicita informatii:
 • intre 101 si 1.000 de firme: reducere 30%;
 • intre 1.001 si 10.000 de firme: reducere 60%;
 • peste 10.000 de firme: reducere 80%.