DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Hotararea 401/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 29 iunie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin evhivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor ia masurile necesare in vederea stocarii pe suprot electronic a grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 si in vederea afisarii acesteia pe site-ul institutiei.

Art. 3
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectii, primarii, entitatile investite de lege cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii, precum si orice alte institutii abilitate ale statului vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 10 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietatilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele metodologice corespunzatoare art. 15, art. 15, pct. 15.1.-16.20, art. 17, 18, 18^1, art. 18^2, pct. 18^2.1-18^2.5., art. 18^5, pct. 18^5.1.-18^5.2 si art. 22, pct. 22.1-22.14 din titlul VIII al Legii nr. 247/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VIII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si orice alte dispozitii contrare.


ANEXA - NORME de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in RomaniaCapitolul I - Comisia locala pentru inventarierea terenurilorSectiunea 1 - Procedura de constituire


Art. 1
(1) Comisia locala pentru inventarierea terenurilor, denumita in continuare Comisia locala pentru inventariere, se constituie prin ordin al prefectului.
(2) Comisia locala pentru inventariere se compune din:
a) un reprezentant al institutiei prefectului, care are si calitatea de presedinte;

b) primarul comunei/orasului/municipiului;
c) secretarul comunei/orasului/municipiului;
d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, refernt agricol);
e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara.
(3) In functie de specificul localitatii, Comisia locala pentru inventariere se completeaza cu urmatoarele persoane:
a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului;

b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti";
c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva;
d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
(4) Specificul localitatii se stabileste de autoritatile si institutiile publice care au in administrare terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului.
(5) Persoanele prevazute la alin. (2) lit. a), d) si e), precum si cele prevazute la alin. (3) sunt desemnate, in conditiile legii, de catre conducatorii institutiilor pe care le reprezinta.
(6) Unitatile administrativ-teritoriale care, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, nu au incadrat un specialist conform alin. (2) lit. d) sau nu au in derulare un contract de prestari servicii avand ca obiect activitati specifice acestuia pot contracta servicii cu alti specialist, plata urmand a se realiza in conditiile legii.
(7) Prin specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor se intelege persoana autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa efectueze si sa verifice lucrari in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.
(8) Prefectul dispune, in conditiile legii, masuri pentru asigurarea personalului necesar reprezentarii institutiei prefectului in comisia constituita potrivit art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
(9) Persoanele desemnate de catre institutia prefectului pot avea calitatea de membru in mai multe comisii locale pentru inventariere.


Sectiunea 2 - Modul de functionare


Art. 2
Comisia locala pentru inventariere se intruneste in termen de 10 zile de la emiterea ordinului prefectului si isi stabileste programul si modul de lucru.

Art. 3
Lucrarile Comisiei locale pentru inventariere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul de membri, iar rezultatul dezbaterilor se consemneaza intr-un proces-verbal de sedinta.

Art. 4
Comisia locala pentru inventariere intocmeste si transmite lunar prefectului un raport cuprinzand stadiul lucrarilor si problemele intampinate.

Art. 5
La lucrarile Comisiei locale pentru inventariere pot fi invitate si alte persoane care pot aduce lamuriri in procesul de inventariere al terenurilor.


Sectiunea 3 - Atributiile Comisiei locale pentru inventariere


Art. 6
(1) Comisia locala pentru inventariere are urmatoarele atributii:
a) identifica izlazurile comunale si celelalte terenuri agricole si forestiere aflate in domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;
b) solicita autoritatilor si institutiilor publice care au in administrare terenuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului datele necesare completarii anexelor nr. 1-9;
c) intocmeste situatia disponibilului de teren pe sectoare cadastrale;
d) centralizeaza si gestioneaza toate datele si informatiile tehnice puse la dispozitie;
e) ia masuri pentru asigurarea integritatii si corectitudinii transpunerii in format digital, pe ortofotoplan, a limitelor terenurilor inventariate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in format .dxt;
f) propune prefectului sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de impiedicarea in orice mod a activitatii comisiei, conform art. 36 din Legea nr. 165/2013;
h) intomeste anexele nr. 1-8. (2) Membrii Comisiei locale pentru inventariere au urmatoarele atributii specifice:
1. reprezentantul institutiei prefectului convoaca in sedintele de lucru comisia, ori de cate ori este nevoie, astfel incat procesul de inventariere sa se realizeze in termenul stabilit de Legea nr. 165/2013;
2. primarul unitatii administrativ-teritoriale asigura logistica si spatiile de lucru necesare desfasurari activitatii Comisiei locale pentru inventariere;
3. secretarul unitatii administrativ-teritoriale:
a) pune la dispozitie anexele si hotararile comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, ale Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti privind suprafetele validate, inc are evidentiaza pozitiile/suprafetele pentru care au fost eliberate titluri de proprietate, adeverinte de proprietate, procese-verbale de punere in posesie, precum si pozitiile/suprafetele pentru care urmeaza sa fie eliberate titluri de proprietate;
b) pune la dispozitie inventarele actualizate ale bunurilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, inclusiv situatia izlazurilor comunale;
4. specialistii in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor transpun, in format digital, pe ortofotoplan, limitele terenurilor inventariate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in format .dxt;
5. reprezentantul oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara:
a) indruma din punct de vedere tehnic Comisia locala pentru inventariere;
b) pune la dispozitia Comisiei locale pentru inventariere urmatoarele produse cartografice in format digital;
(i) ortofotoplan aferent teritoriului administrativ, fisierele de tip .ecw sau .tif georeferentiat cu reprezentarea limitelor administrativ-teritoriale ramase definitive in baza Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(ii) reprezentarea sectoarelor cadastrale in format vectorial in fisier de tip .dxf, stabilite in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
(iii) fisier de tip .xls cuprinzand denumirea si codul SIRUTA al unitatii administrativ-teritoariale, numarul si suprafata aferenta fiecarui sector cadastral;
c) asigura accesul la aplicatia informatica de evidenta a titlurilor de proprietate prin utilizator si parola.
(3) Membrii Comisiei locale pentru inventariere desfasoara orice alte activitati necesare pentru realizarea atributiilor acesteia.

Art. 7
(1) Agentia Domeniilor Statului, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura au obligatia sa puna la dispozitia Comisiei locale pentru inventariere limitele tuturor terenurilor pe care le administreaza, identificate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de proiectie, in format .dxf, astfel incat Comisia locala pentru inventariere sa poata transpune aceste limite in planul de ansamblu.
(2) Regia Nationala a Padurilor Romsilva are obligatia sa transmita Comisiei locale pentru inventariere situatia terenurilor forestiere din proprietatea statului, pe care le administreaza, si conturul acestora evidentiat pe harti amenajistice la scara de 1.5000 sau 1:10000, scanate in formatul .tif/.jpg.

Art. 8
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a furniza Comisiei locale pentru inventariere toate informatiile de care dispun cu privire la suprafetele de terenuri care fac obiectul inventarierii.


Capitolul II - Intocmirea situatiei terenurilor


Art. 9
(1) In termen de 180 de zile de la data constituirii, Comisia locala pentru inventariere intocmeste situatia terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se intocmeste pe baza formularelor prevazute in anexele nr. 1-9, care au urmatorul cuprins:
a) anexa nr. 1 rezerva comisiei locale;
b) Anexa nr. 2 terenurile agricole de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, aflate in proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara inestitii, si in administrarea unor autoritati si institutii publice;
c) Anexa nr. 3 terenurile forestiere aflate in proprietatea statului;
d) Anexa nr. 4 terenurile agricole administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii;
e) Anexa nr. 5 terenuri ocupate de izlazuri;
f) Anexa nr. 6 alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii.
(3) In baza anexelor prevazute la alin. (2) se intomesc urmatoarele situatii centralizatoare:
a) Anexa nr. 7 terenurile agricole si forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;
b) Anexa nr. 8 terenurile agricole, cu sau fara investitii, aflate in proprietatea publica si privata a statului si in administrarea unor autoritati, institutii publice, institute si statiuni de cercetare;
c) Anexa nr. 9 anexa grafica cu reprezentarea categoriilor de suprafete prevazute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 165/2013.

Art. 10
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, autoritatile si institutiile publice, precum si institutele si statiunile de cercetare care administreaza terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale transmit Comisiei locale pentru inventariere datele necesare completarii anexelor.
(2) Datele necesare completarii anexelor se transmit insotite de reprezentarea grafica a terenurilor pe ortofotoplan, sub forma unor poligoane, in sistem national de proiectie, in format .dxt, si de actele doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare.

Art. 11
(1) Situatiile prevazute la art. 9 alin. (1), intocmite de comisiile locale pentru inventariere, se vizeaza de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, in termen de 20 de zile de la depunerea lor.
(2) Prin vizarea documentelor prevazute la alin. (1) oficiile teritoriale certifica corectitudinea calculului analitic al suprafetelor restituibile si introducerea acestora in baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara.
(3) Situatiile prevazute in anexele nr. 7-9 se intocmesc in 3 exemplare originale si se transmit Comisiei locale de fond funciar, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Comisiei judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 12
(1) Terenurile agricole afectate de investitii pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar si ale Legii nr. 165/2013.
(2) Prin investitii se intelege urmatoarele:
a) plantatii de orice fel vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantati de hamei si duzi, sere, solarii, rasadnite si altele asemenea;
b) capacitati de productie din zootehnie si instalatii zootehnice;
c) platforme betonate si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole, fabrici de nutreturi combinate dezafectate sau active;
d) sedii de societati comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice;
e) amenajari piscicole;
f) instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii;
g) alte constructii civile sau industriale.
(3) Comisia locala pentru inventariere identifica terenurile cu investitii care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, prin constatare la fata locului. Constatarile rivind identificarea tipului de investitie, suprafata aferenta acesteia, precum si existenta acordului administratorului terenuluiprivind realizarea investitiei se vor consemna intr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei locale pentru inventariere si de proprietarii investitiei. Comisia solicita investitorului orice documente din care sa rezulte data realizarii investitiei, valoarea investitiei, inclusiv evaluarea acesteia facuta de un expert evaluator autorizat.

Art. 13
(1) La cererea comisiilor judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuesti, Agentia Domeniilor Statului pune la dispozitia comisiilor locale de fond funciar terenurile care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
(2) Cererea Comisiei judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti, se transmite insotita de tabelul nominal prevazut in anexa nr. 10, hotararea Comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de validare a intinderii dreptului de proprietate si a amplasamentului pe care urmeaza a fi puse in posesie persoanele indreptatite, procesul-verbal de delimitare a suprafetelor care vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, insotit de fisa suprafetelor si planurile cadastrale pentru amplasamente sau schitele de amplasament.
(3) Procesul-verbal de delimitare a suprafetelor care vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, fisa suprafetelor si planurile cadastrale pentru amplasamentele sau schitele de amplasament vor fi semnate de primar, prefect, reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului si reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Art. 14
Agentia Domeniilor Statului preda, prin protocol de predare-preluare, comisiilor locale de fond funciar si subcomisiilor municipiului Bucuresti terenurile agricole a caror retrocedare se solicita in conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si compeltarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 165/2013.

Art. 15
Documentatia inaintata de Comisia judeteana de fond funciar, respectiv a municipikului Bucuresti, in vederea intocmirii protocolului de predare-preluare a unui teren agricol de la Agentia Domeniilor Statului catre comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar, va contine urmatoarele:
a) cererea Comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, privind punerea la dispozitie a terenului. In cerere se face mentiunea privind parcurgerea ordinii de optiune prevazute de art. 12 din Legea nr. 165/2013;
b) anexele intocmite conform Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005, cu modifricarile si completarile ulterioare, precum si anexa nr. 10, semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului;
c) hotararea Comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, pentru validarea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si a amplasamentului acestora;
d) procesul-verbal de delimitare a suprafetelor care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, insotit de fisa suprafetelor, semnate si stampilate pe fiecare pagina de primar, prefect, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului;
e) planurile cadastrale la scara 1:5000 sau 1:10000, cu amplasamentul stabilit pentru terenurile retrocedate sau schitele de amplasament, vizate de primar, prefect, reprezentantul teritorial al Agentiei Domeniilor Statului si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Art. 16
(1) Comisiile locale de fond funciar au obligatia sa comunice persoanelor carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, in scris, cu scrisoare recomandata cu confirmre de primire, data si locul unde se va face punerea in posesie.
(2) In cazul in care persoanele carora li s-a facut comunicarea sau imputernicitii acestora nu se prezinta la data si locul stabilite, punerea in posesie si intocmirea proceselor-verbale se face in prezenta unor martori, de regula proprietari vecini. Titlurile de proprietate, precum si procesele-verebale de punere in posesie se comunica prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.l
(3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si persoanelor care refuza terenul pus la dispozitie din categoriile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 165/2013.

Art. 17
In sensul Legii nr. 165/2013, prin teren forestier se intelege totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a terenurilor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive, cuprinse in amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse in acestea ulterior, in conditiile legii, a zavoaielor, a tuferisurilor si a pasunilor impadurite.

Art. 18
Restituirea pe alt amplasament a terenurilor forestiere solicitate se face din terenurile forestiere aflate in proprietatea statului, pe raza unitatii administrativ-teritoriale in care se afla fostul amplasament sau pe raza ueni alte unitati administrativ-teritoriale din judet, in urmatoarea ordine:
a) pe terenurile forestiere predate in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de ocoalele silvice din structura Romsilva comisiilor locale de fond funciar, pe baza de protocol si nepuse in posesie;
b) pe terenurile forestiere, inclusiv cele cu alta destinatie la data preluarii, care au intrat in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamentele silvice dupa anul 1948;
c) pe terenurile forestiere care s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948, numai in situatia in care nu mai sunt disponibile suprafetele prevazute la lit. a) si b).

Art. 19
In situatia in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, al localitatii invecinate sau, dupa caz, al judetului nu exista disponibil de teren in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, comisia locala de fond funciar intocmeste tabelul nominal prevazut in anexa nr. 11, pe care o inainteaza, impreuna cu intreaga documentatie, Comisiei judetene de fond funciar, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea analizarii si transmiterii unei propuneri de acordare de masuri compensatorii, potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013.


Capitolul III - Procedura de valorificare in numerar a punctelor


Art. 20
(1) In situatia in care drepturile care decurg din deciziile de compensare se transmit, in tot sau in parte, sau se valorifica partial in cadrul licitatiilor nationale de imobile ori in numerar, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite certificate de detinator de puncte.
(2) In baza deciziei de compensare emise pe numele titularului dreptului de proprietate se emit, cu titlu individual, certificate de detinator de puncte, in urmatoarele situatii:
a) in situatia transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare dobanditorului de puncte si, in cazul transmiterii partiale, pentru punctele netransmise, transmitatorului de drepturi;
b) in situatia valorificarii partiale a drepturilor recunoscute prin decizia de compensare/certificatul d edetinator d epuncte titularului deciziei de compensare/certificatului de detinator de puncte, pentru punctele nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile sau in numerar;
c) in situatia decesului titularului deciziei de compensare/certificatului de detinator de puncte mostenitorilor, in cotele cuvenite acestora.
(3) Forma, modul de inregistrare si termenul de emitere a certificatului de detinator de puncte se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
(4) Decizia de compensare care a stat la baza emiterii certificatului de detinator de puncte se retine de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

Art. 21
(1) Solicitarea privind valorificarea in numerar a punctelor se depune, personal sau prin mandatar cu procura in forma autentica, la sediul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, insotita de decizia de compensare sau certificatul de detinator de puncte, in original, si de actul de identitate al solicitantului. In situatia in care solicitarea se face in calitate de mostenitor, este necesara depunerea actelor care fac dovada acestei calitati.
(2) In cazul in care decizia de compensare a fost emisa pe numele mai multor persoane, fara a se stabili cotele cuvenite fiecareia, se emite un singur titlu de lata. In cazul in care prin decizia de compensare a fost stabilit numarul de puncte cuvenit fiecarui titular, titlul de plata se emite individual.
(3) La emiterea fiecarui titlu de plata se emite un nou certificat de detinator de puncte, corespunzator punctelor ramse de valorificat.
(4) Titlul de plata se comunica, in original, Ministerului Finantelor Publice si persoanelor indreptatite.
(5) La stabilirea valorii titlului de plata se face conversia unui punt la valoarea de 1 leu.
(6) Procedura de plata se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31 decembrie 2016, si se aproba prin ordin.

Art. 22
(1) titlurile de plata aferente titlurilor de despagubire se emit in ordinea de inregistrare a dosarelor de optiune constituite la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 165/2013 si a titlurilor de despagubire emise in conditiile art. 41 din aceeasi lege.
(2) Pentru fiecare transa anuala, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite un titlu de plata. Titlul de plata, in original, se comunica in 5 zile de la emitere Ministerului Finantelor Publice si persoanelor indreptatite.
(3) Procedura de plata a titlurilor prevazute la alin. (1) se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 31 decembrie 2013 si se aproba prin ordin.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 23
Sumele reprezentand indemnizatiile de care beneficiaza membrii Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor se acorda din bugetul fiecarei institutii care are reprezentanti in aceasta comisie.

Art. 24
Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentele norme.


Anexa nr. 1 la norme


Judetul ................
Unitatea administrativ-teritoriala ................

SITUATIA
terenurilor care constituie rezerva comisiei locale de fond funciar

Nr. crt. Nr. sector cadastral Suprafata sector cadastral - ha - Suprafata neretrocedabila/Total suprafata teren neagricol (ape, drumuri, canale, cai ferate etc.) Suprafata de teren retrocedabila in baza titlurilor de proprietate sau a proceselor-verbale de punere in posesie - ha - Total suprafata validata si nepusa in posesie/sentinte civile nepuse in aplicare - ha - Suprafata rezerva retrocedabila - ha -
0 1 2 3 4 5 6
Total UAT:

Data: ................
Intocmit: ...............
Presedintele comisiei, ...............................


Anexa nr. 2 la norme


Judetul .........................
Unitatea administrativ-teritoriala ......................

SITUATIA*
terenurilor agricole aflate in proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara investitii, si in administrarea unor autoritati si institutii publice

Nr. crt. Nr. sector cadastral Nr. tarla Nr. parcela/administratorul terenului Suprafata/Suprafete aferente investitiei** Categoria de folosint/Tipul investitiei*** Observatii
0 1 2 3 4 5 6

Total UAT:

Data: .............
Intocmit: ...................
Presedintele comisiei, ...................

______
* Situatia se intocmeste pe baza datelor comunicate de autoritatile si institutiile publice si se avizeaza de reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice
** In cazul terenurilor cu investitii se trece si suprafata aferenta investitiei constatata de comisia locala de inventariere
*** In coloana 5 se trec si constatarile privind identificarea tipului de investitie si valoarea acesteia, consemnate de comisia locala de inventariere


Anexa nr. 3 la norme


Judetul ...................
Unitatea administrativ-teritoriala ................

SITUATIA*
terenurilor forestiere aflate in proprietatea statului

Nr. crt. Nr. sector cadastral Nr. unitate de productie - cod silvic/UP Nr. unitate amenajistica (UA) Suprafata UA/Suprafata aferenta investitiei - ha - Categoria de folosint UA Observatii**
0 1 2 3 4 5 6
Total UAT:

Data: ..................
Intocmit: ..................
Presedintele comisiei, ........................

______
* Situatia se intocmeste pe baza datelor comunciate de autoritatile si institutiile publice si se avizeaza de reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice
** Se trec terenurile forestiere exceptate de la restituire, cu precizarea suprafetei si a temeiului legal al exceptarii


Anexa nr. 4 la norme


Judetul ..................
Unitatea administrativ-teritoriala ....................

SITUATIA*
terenurilor agricole administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii

Nr. crt. Nr. sector cadastral Nr. tarla Nr. parcela/administratorul terenului Suprafata/Suprafata aferenta investitiei** - ha - Categoria de folosinta/Tipul investitiei*** Observatii
0 1 2 3 4 5 6
Total UAT:

Data: .........................
Intocmit: ......................
Presedintele comisiei, ..........................................

______
* Situatia se intocmeste pe baza datelor comunicate de autoritatile si instituiile publice si se avizeaza de reprezentantii institutiilor sau ai statiunilor de cercetare
** In cazul terenurilor cu investitii se trece si suprafata aferenta investitiei constatata de comisia locala de inventariere
*** In coloana 5 se trec si constatarile privind identificarea tipului de investitie si valoarea aceteia, consemnate de comisia locala de inventariere


Anexa nr. 5 la norme


Judetul ...........................
Unitatea administrativ-teritoriala ....................

SITUATIA*
terenurilor ocupate de izlazuri

Nr. crt. Nr. sector cadastral Nr. tarla Nr. parcela Suprafata - ha - Categoria de folosinta Observatii
0 1 2 3 4 5 6


Data: ..................
Intocmit: .......................
Presedintele comisiei, .......................
______
* Situatia se intocmeste si se avizeaza de reprezentantul primariei


Anexa nr. 6 la norme


Judetul .........................
Unitatea administrativ-teritoriala .....................

SITUATIA*
cu alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii

Nr. crt. Nr. sector cadastral Nr. tarla Nr. parcela Suprafata - ha - Categoria de folosinta Observatii
0 1 2 3 4 5 6
Total UAT:

Data: ...............
Intocmit: ......................
Presedintele comisiei, .....................

______
* Situatia se intocmeste si se avizeaza de reprezentantul primariei sau al autoritatilor si institutiilor publice


Anexa nr. 7 la norme


Judetul ...........................
Unitatea administrativ-teritoriala ....................

SITUATIA*
terenurilor agricole si forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate

Nr. crt. Nr. sector cadastral Suprafata rezerva retrocedabila - ha - Total suprafata Anexa nr. 2 - ha - Total suprafata** Anexa nr. 3 - ha - Total suprafata Anexa nr. 4 - ha - Total suprafata Anexa nr. 5 - ha - Total suprafata Anexa nr. 6 - ha - Total suprafata coloanele 2+3+4+5+6+7 - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total UAT:

Data: ..........................
Intocmit: .........................
Presedintele comisiei, ..............................

______
* Situatia se intocmeste de specialistul in masuratori si se avizeaza de comisie
** Se stabileste ca diferenta intre suprafata totala si cea exceptata de la restituire


Anexa nr. 8 la norme


Judetul .....................................
Unitatea administrativ-teritoriala ...................

SITUATIA CENTRALIZATOARE
a terenurilor agricole, cu sau fara investitii, aflate in proprietatea publica si privata a statului si in administrarea unor autoritati, instituii publice, institute si statiuni de cercetare anexele nr. 2, 4 si 6*
Regimul juridic al terenului
Nr. crt. Nr. sector cadastral Denumirea administratorului terenului domeniul public domeniul privat Suprafata/Suprafata aferenta investitiei** - ha - Categoria de folosinta/Tipul de investitie*** Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7
Total sector cadastral:
Total sector cadastral:

Data: ............................
Intocmit: .......................
Presedintele comisiei, .........................
______
* Situatia se intocmeste de specialistul in masuratori si se avizeaza de comisie
** In cazul terenurilor cu investitii se trece si suprafata aferenta investitiei constatata de comisia lcoala de inventariere
*** In coloana 8 se trec si constatarile privinde identificarea tipului de investitie si valoarea acesteia, consemnate de comisia locala de inventariere


Anexa nr. 9 la norme


ANEXA GRAFICA
cu reprezentarea categoriilor de suprafete mentionate la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
(model)

Data: .......... Comisia de inventariere ...................... O.C.P.I .............................
Intocmit: .......................


AMEXA Nr. 10 la norme


TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice pentru care, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, nu exista teren agricol disponibil in vederea reconstituirii dreptului de proprietate solicitat prin cerere si carora li se va acorda diferenta de teren in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013

Nr. crt. Numele si prenumele autorului Numele si prenumele titularului dreptului de proprietate Adresa titularului dreptului de proprietate Hotararea Comisiei judetene de fond funciar de validare a dreptului de proprietate si a amplasamentului Suprafata validata - ha - Datele de identificare a amplasamentului validat Observatii

Intocmit: Comisia locala de fond funciar

Primar, Agentia Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Anexa nr. 11 la norme


TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice si juridice pentru care nu exista disponibil de teren agricol sau forestier la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al judetului, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate solicitat prin cerere si pentru care se propune acordarea de masuri compensatorii

Nr. crt. Numele si prenumele autorului Numele si prenumele titularului dreptului de proprietate Adresa titularilor dreptului de proprietate Hotararea Comisiei judetene de fond funciar privind propunerea de acordare de masuri compensatorii Suprafata propusa pentru acordarea de masuri compensatorii - ha - Suprafata restituita potrivit legilor fondului funciar Observatii

Primar, O.C.P.I., Prefect,

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 251/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Legea 168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
HG 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania, aprobate prin
Ordin nr. 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. Lege nr. 165/2013
OUG 38/2013 privind finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Ordonanta de Urgenta nr. 38/2013
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
HG 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Hotararea nr. 850/2012
Legea 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 84/2012, legea amnistiei fiscale pentru bugetari
OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta 17/2012
Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
Ordin nr. 2599/2008 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand diferente de accize pentru motorina livrata cu acciza redusa
Norma din 19/10/2007 privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 1
Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, 2007
Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: