DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 16 martie 2016

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 86 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Casele de pensii sectoriale sunt structuri cu personalitate juridica, infiintate prin lege, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, precum si a Serviciului Roman de Informatii.
(2) Casele de pensii sectoriale administreaza sistemul pensiilor militare de stat, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Casele de pensii sectoriale se organizeaza si functioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale, la nivel de structura centrala, in subordinea acestui minister, potrivit prevederilor legale privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;
b) pentru Ministerul Afacerilor Interne, ca unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;
c) pentru Serviciul Roman de Informatii, ca unitate militara in subordine, potrivit dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea acestei institutii publice.

Art. 3
(1) Casele de pensii sectoriale au sediul in municipiul Bucuresti, dupa cum urmeaza:
a) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale - str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6;
b) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne - str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4;
c) Casa de pensii sectoriala a Serviciului Roman de Informatii - str. Piata Amzei nr. 4, sectorul 1.
(2) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale, organizate in baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se preia, prin protocol, de catre casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) in baza situatiilor financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2015, in conditiile legii.
(3) Activele, datoriile si capitalurile proprii, existente in evidenta contabila a caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) la data de 31 decembrie 2015 pe sectorul 03 "Bugetul asigurarilor sociale de stat", sursa A "Integral de la buget", se preiau in evidenta contabila a anului 2016, ca solduri initiale pe sectorul 01 "Bugetul de stat (administratia centrala)", sursa A "Integral de la buget", potrivit prevederilor art. 28 alin. (11 ) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul Roman de Informatii, organizate in baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale, se preia de catre casele de pensii sectoriale prevazute la art. 1.
(5) Incadrarea pe functii a personalului prevazut la alin. (4) se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea legislatiei specifice fiecarei categorii de personal.

Art. 4
(1) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale se aproba de catre ministrul apararii nationale, avand un numar de 120 de posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.
(2) In scopul recalcularii/actualizarii pensiilor potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de posturi prevazut la alin. (1) se suplimenteaza cu 50, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobate Ministerului Apararii Nationale, pe o perioada de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu posibilitatea prelungirii perioadei sus-mentionate, cu cel mult un an, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5
Numarul maxim de posturi finantate integral de la bugetul de stat, pentru casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii se aproba de catre ministrul afacerilor interne, respectiv directorul Serviciului Roman de Informatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 6
In cadrul caselor de pensii sectoriale se pot organiza si functiona, dupa caz, oficii, servicii, sectii, sectoare, birouri si/sau compartimente de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 25 si 26 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, dupa caz, din urmatoarele categorii de personal:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale: cadre militare in activitate, soldati si gradati profesionisti, precum si functionari publici si personal contractual;
b) pentru Ministerul Afacerilor Interne: politisti - functionari publici cu statut special;
c) pentru Serviciul Roman de Informatii: cadre militare in activitate si personal contractual.

Art. 8
(1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurata de un director, ajutat de unul sau mai multi adjuncti, care provin din randul cadrelor militare in activitate sau al politistilor - functionari publici cu statut special, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul caselor de pensii sectoriale se numeste si se elibereaza in/din functie cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal.

Art. 9
Cheltuielile curente si de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Serviciului Roman de Informatii.

Art. 10
(1) Pentru institutiile in subordinea carora se afla si pentru institutiile carora le asigura stabilirea si plata pensiilor sau a altor drepturi, casele de pensii sectoriale au urmatoarele atributii:
a) asigura evidenta, la nivel national, a tuturor beneficiarilor drepturilor prevazute de Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor drepturi, potrivit dispozitiilor legale;
b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform Legii nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor drepturi, potrivit dispozitiilor legale;
c) asigura plata lunara a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor, potrivit legii;
d) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor stabilite in sistemul pensiilor militare de stat, prin organizarea acestora pe baza codului numeric personal, in conditiile legii;
e) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare, potrivit solicitarilor beneficiarilor legali, si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul pensiilor militare si asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
f) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul pensiilor militare, potrivit reglementarilor instituite la nivelul institutiilor publice in subordinea carora se afla;
g) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta prin programe informatice proprii;
h) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte, potrivit reglementarilor instituite la nivelul institutiilor publice in subordinea carora se afla;
i) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
j) transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala Posta Romana - S.A., taloanele de plata a drepturilor prevazute la art. 67 alin. (1) si (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea confidentialitatii datelor, potrivit legii;
k) solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau oricarei alte autoritati, institutii publice sau oricarei alte institutii care detine astfel de informatii, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele carora li se intocmesc documentatii de plata si/sau carora li se efectueaza plata unor prestatii sociale;
l) in conditiile stabilite prin lege, achita ajutorul de deces in termen de 24 de ore de la solicitare, in cazul decesului pensionarului aflat in evidentele proprii, respectiv in cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
m) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile, din domeniul de competenta, conform prevederilor legale;
n) fundamenteaza si elaboreaza propunerile ce vor sta la baza intocmirii proiectului bugetului de stat;
o) organizeaza si conduc contabilitatea proprie pentru operatiunile financiare desfasurate;
p) aproba procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a pensiilor.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, casele de pensii sectoriale pot coopera cu institutii, autoritati sau organe ale administratiei publice centrale de specialitate, autoritati administrative autonome, organizatii neguvernamentale, operatori economici si orice alte persoane juridice de drept public sau privat.

Art. 11
Atributiile structurilor din cadrul caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare, care se aproba prin ordine ale conducatorilor institutiilor din cadrul carora fac parte, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 12
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2011, se abroga.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 155/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
Amnistia fiscala pentru pensionari. Legea 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Lege nr. 125/2014
Legea 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Lege nr. 118/2014
Decizie nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor dreptu
HG 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice. Hotararea nr. 51/2014 cesare sigurantei pasagerilor
Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
Legea 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 327/2013
Ordin nr. 2272/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unit
HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege nr. 241/2013
Curierul Judiciar, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
84 useri online

Useri autentificati: