DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 133/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. Hotararea nr. 133/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 10 martie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"l) registru national al emisiilor de gaze cu efect de sera, denumit in continuare registru national baza de date electronica unica, standardizata si securizata, care inregistreaza si urmareste toate operatiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera, in Aplicarea prezentei hotarari, si cu unitati de emisii de gaze cu efect de sera prevazute prin Protocolul de la Kyoto. Toate operatiunile se realizeaza pe cale electronica;".

2. La articolul 6 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) materia prima si materialele auxiliare a caror utilizare este posibil sa conduca la emisii de dioxid de carbon;
.................................................................................................
d) planul de masuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera, elaborat potrivit prevederilor Deciziei Comisiei nr. 2007/589/CE din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientari privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. l 229/2007, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Operatorul are obligatia sa asigure autoritatii competente pentru protectia mediului corectitudinea informatiilor prevazute la alin. (1) si (2)."

4. La articolul 8, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) cerintele de monitorizare, cu specificarea metodologiei utilizate, si frecventa de monitorizare, prevazute in planul de masuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera, aprobat anual de autoritatea competenta pentru protectia mediului;".

5. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Operatorul are obligatia sa asigure autoritatii competente pentru protectia mediului corectitudinea Informatiilor prevazute la alin. (1)."

6. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
(1) operatorii care detin instalatii in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr. 1, care sunt incluse in schema de comercializare incepand cu anul 2013, au obligatia sa transmita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, pana la 30 aprilie 2010, datele privind emisiile de gaze cu efect de sera, argumentate corespunzator si verificate de catre verificatori acreditati sau de institute de cercetare acreditate ori atestate, dupa caz, in domeniile pentru care se realizeaza verificarea datelor privind emisiile de gaze cu efect de sera.
(2) Formatul de raportare a datelor privind emisiile de gaze cu efect de sera, prevazute la alin. (1), precum si metodologia de calcul a emisiilor de gaze cu efect de sera se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in Termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari.
(3) In cazul in care datele privind emisiile de gaze cu efect de sera transmise de operatori sunt argumentate in mod corespunzator, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului le transmite Comisiei Europene pana la 30 iunie 2010."

7. La articolul 18, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Administratorul registrului national intocmeste lista operatorilor care nu au respectat prevederile alin. (2), pe care o publica prin afisare pe pagina proprie de internet si o transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului."

8. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Operatorul care detine autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera are obligatia sa monitorizeze si sa raporteze emisiile de gaze cu efect de sera, in conformitate cu prevederile planului de masuri pentru monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
(2) In primul trimestru al anului in curs fiecare operator are obligatia sa prezinte la autoritatea competenta pentru protectia mediului raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru anul precedent, verificat de un verificator acreditat.
(3) Operatorul are obligatia sa asigure autoritatii competente pentru protectia mediului corectitudinea informatiilor prevazute la alin. (2).
(4) Operatorul are obligatia sa arhiveze rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru o perioada de 10 ani, insotite de toate documentele intocmite de catre verificatorii acreditati potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) si sa le predea noului operator, in cazul schimbarii operatorului."

9. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului se asigura ca rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera prevazute la art. 21 alin. (2) sunt verificate potrivit criteriilor prevazute in anexa nr. 5 de catre verificatorii acreditati.
(2) In cazul in care, pana la data de 31 martie a anului in curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera din anul precedent nu este declarat satisfacator, potrivit criteriilor prevazute in anexa nr. 5, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, ca urmare a suspendarii accesului la cont de catre administratorul registrului national. Ridicarea suspendarii accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de sera este declarat satisfacator si predat la autoritatea competenta pentru protectia mediului."

10. La articolul 28, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2), pentru perioada prevazuta la art. 14, constituie contraventie si se sanctioneaza cu plata sumei de 100 euro, exprimata in echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei din data emiterii deciziei prevazute la alin. (3), pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent emisa de instalatia respectiva pentru care operatorul nu a restituit certificate, iar suma rezultata se face venit la Fondul pentru mediu, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Suma calculata potrivit prevederilor alin. (2) se comunica operatorului prin decizia conducatorului Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in termen de 15 zile de la data prevazuta la art. 18 alin. (2).
(4) Plata sumelor prevazute la alin. (1) si (2) nu exonereaza operatorul de la obligatia de a restitui pana la 30 aprilie a anului urmator numarul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu emisiile instalatiei respective verificate pentru anul precedent."

11. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 28^1
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si ale art. 9 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) nerespectarea de catre operatori a obligatiilor de a depune anual la autoritatea competenta pentru protectia mediului a planului de masuri, continand cerintele prevazute la art. 8 lit. c), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si la art. 28 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume desemnat din cadrul Garzii Nationale de Mediu."

12. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 29. Prevederilor art. 28 alin. (1) si ale art. 28^1 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

13. Articolul 31 se abroga.

Art. II
Prevederile art. 14^1 si 28^1 din Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera intra in vigoare la 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


Prezenta hotarare transpune prevederile articolului 1 pct. 10 al Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
OUG 70/2013 pentru modificarea si completarea OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Ro
Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
Legea 234/2011 privind aprobarea OUG 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea in limita alocata cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011. Lege nr. 234/2011
Taxa de poluare. OUG 118/2010 privind modificarea si completarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Ordonanta de Urgenta 118/2010
OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Metodologie din 26/01/2007 privind elaborarea Planului national de alocare
Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, republicata 1999
HG nr. 718/2008, hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: