DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPIPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28 decembrie 2012

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012, si al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (5) din ordonanta Guvernulu nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.


ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate ImobiliaraCapitolul I - Organizarea si atributiile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ale institutiilor subordonate


Sectiunea 1 - Organizarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a institutiilor subordonate


Art. 1
(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), denumita in continuare Agentia, este institutie a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniile cadastru, publicitate imobiliara, geodezie si cartografie.
(2) Agentia se organizeaza si fucntioneaza in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.

Art. 2
In subordinea Agentiei functioneaza 42 de oficii de cadastru si publicitate imobiliara, organizate in fiecare judet si municipiul Bucuresti, denumite in continuare oficii teritoriale, si Centrul National de Cartografie, denumit in continuare Centrul National, ca institutii publice cu personalitate juridica.


Art. 3
(1) Numarul de posturi aprobat pentru Agentie si unitatile subordonate este de 3.004.
(2) Organigrama Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Organigrama si regulamentul de organizare si functionare ale institutiilor subordonate se aproba prin ordin al directorului general al Agentiei.
(4) Repartizarea numarului de posturi intre Agentie si institutiile subordonate, structura compartimentelor functionale din organigrama Agentiei, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.

Art. 4
(1) Activitatea Agentiei este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Toate incasarile Agentiei si ale institutiilor subordonate se fac venit la bugetul de stat.
(3) Agentia si institutiile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normtive;
c) inchirireri de spatii si aparatura;
d) alte venituri, in conditiile legii.
(4) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agentiei.
(5) Agentia si institutiile subordonate au personal angajat cu contract individual de munca, salarizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Sectiunea 2 - Atributiile Agentiei si ale institutiilor subordonate


Art. 5
Agentia exercita urmatoarele functii:
a) de planificare strategica;
b) de reglementare si avizare;
c) de control;
d) de reprezentare;
e) de administrare;
f) de coordonare.

Art. 6
(1) In realizarea functiei de planificare strategica, Agentia are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza strategii pentru domeniile sale de activitate;
b) elaboreaza strategia de pregatire si formare profesionala in domeniile sale de activitate.
(2) In realizarea functiei de reglementare si avizare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza cadrul normativ national si institutional pentru domeniile sale de activitate;
b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative si de acorduri internationale in domeniile sale de activitate si conexe, cu respectarea reglementarilor legale.
(3) In realizarea functiei de control, Agentia are urmatoarele atributii:
a) controleaza activitatea institutiilor subordonate;
b) controleaza activitatea persoanelor autorizate sa realizeze lucrari de specialitate, in conformitate cu reglementarile in domeniile sale de activitate;
c) controleaza executarea lucrarilor de cadastru, cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
d) aplica sanctiunile prevazute de lege potrivit competentei.
(4) In realizarea functiei de reprezentare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si international in domeniile sale de activitate;
b) reprezinta interesele statului in organizatii profesionale interne si internationale cu activitate similara sau incidenta domeniilor de activitate ale Agentiei, in conformitate cu acordurile si cu alte intelegeri stabilite in acest scop.
(5) In realizarea functiei de administrare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) administreaza, in conditiile legii, bunurile imobile proprietatea a statului aflate in patrimoniul Agentiei si al institutiilor subordonate;
b) poate inchiria sau primi in administrare bunuri imobile si aparatura, in conditiile legii, in vederea desfasurarii activitatii.
(6) In realizarea functiei de coordonare, Agentia are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea institutiilor subordonate pentru aplicarea unitara a legislatiei in domeniile specifice de activitate;
b) indruma activitatea organelor si autoritatilor administratiei publice centrale si altor persoane fizice si juridice interesate care au resurse financiare pentru realizarea Programului national de cadastru si carte funciara;
c) indruma metodologic si procedural activitatea persoanelor autorizate sa realizeze lucrari de specialitate.

Art. 7
In domeniile specifice de activitate, Agentia exercita urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul cadastral de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
b) asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
c) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie;
d) organizeaza, administreaza si intretine baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
e) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;
f) realizeaza si intretine registrul electronic al limitelor unitatilor administrativ-teritoriale;
g) receptioneaza lucrarile de cadastru;
h) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;
i) avizeaza, in limita competentelor din domeniile proprii de activitate, dupa caz, lucrarile si specificatiile tehnice referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de catre alte institutii ale administratiei publice;
j) autorizeaza persoanele fizice si juridice sa execute lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei;
k) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, insitutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate;
l) asigura presedintia si secretariatul Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, denumita in continuare INIS, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) reprezinta punctul de contact cu Comisia Europeana privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (INSPIRE), denumita in continuare Directiva INSPIRE;
n) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunitatii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) monitorizeaza implementarea si utilizarea INIS si face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizari Comisiei Europene si publicului, conform art. 17 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
p) furnizeaza, la cerere, situatii statistice din domeniile de activitate institutiilor publice care jurstifica un interes.

Art. 8
In exercitarea atributiilor sale, Agentia colaboreaza cu institutii si autoritati ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei locale, institutii de interes local, alte institutii publice, precum si cu organizatii neguvernmentale, asociatii profesionale, universitati, societati comerciale cu activitate incidenta, cu respectarea reglementarilor legale.

Art. 9
(1) Oficiile teritoriale furnizeaza serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agentiei la nivelul judetelor.
(2) In subordinea oficiciilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti functioneaza cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica. Modul de organizare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei.

Sectiunea 3 - Conducerea si administrarea Agentiei si a institutiilor subordonate


Art. 10
(1) Conducerea Agentiei se asigura de consiliul de administratie si de catre directorul general.
(2) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai entitatilor cu care Agentia are raporturi de colaborare in realizarea atributiilor prevazute la art. 7.
(3) Presedintele consiliului de administratie este directorul general al Agentiei.
(4) Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin decizie a prim-ministrului pentru o perioada de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenta profesionala.
(5) Membrii consiliului de administratie, precum si secretarul acestuia sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agentiei, cu exceptia celor considerate de interes public.

Art. 11
(1) Consiliul de administratie se intruneste lunar, in sedinte ordinare sau extraordinare, ori de cate ori este convocat de catre presedinte.
(2) Sedintele consiliului de administratiei vor fi convocate cu cel putin 3 zile inainte de data la care urmeaza sa se desfasoare, la convocator anexandu-se ordinea de zi si materialele supuse dezbaterii.
(3) In lipsa presedintelui, sedinta este prezidata de un alt membru al consiliului de administratie, desemnat de presedinte.
(4) Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti si se numeroteaza in ordine cronologica, pe an.
(5) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(6) Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate prin hotararile adoptate in legatura cu administrarea si gestionarea patrimoniului Agentiei, in functie de votul exprimat.
(7) Consiliul de administratie prezinta prim-ministrului, la inceputul fiecarui an, raportul activitatii Agentiei din anul precedent, precum si programul de activitate al acesteia pe anul in curs.

Art. 12
Consiliul de administraatie are urmatoarele atributii principale:
a) hotaraste colaborarea Agentiei cu persoane fizice si juridice, romane ori straine, de specialitae, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzatoare domeniilor sale de activitate;
b) raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
c) analizeaza propunerile de tarife pentru serviciile prestate in conditiile legii, in vederea aprobarii lor prin ordin al directorului general;
d) aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de Agentie sau de institutiile subordonate;
e) aproba strategiile si proiectele Agentiei si ale institutiilor subordonate.

Art. 13
Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a entitatii pe care o reprezinta respectivul membru.

Art. 14
(1) Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.
(2) Secretarul consiliului de administratie indeplineste urmatoarele atributii:
a) redacteaza si trasmite convocarea, ordinea de zi si documentele de sedinta membrilor consiliului de administratie pentru sedinte;
b) invita reprezentantii organizatiilor sindicale desemnati sa participe la sedintele consiliului de administratie in situatiile prevazute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) redacteaza procesele-verbale de sedinta si hotararile consiliului de administratie;
d) arhiveaza documentele de sedinta, hotararile si completeaza registrul cu procesele-verbale de sedinta;
e) orice activitate dispusa de presedinte privitaore la buna desfasurare a lucrarilor consiliului de administratie.

Art. 15
(1) Directorul general asigura conducerea generala a activitatii curente a Agentiei si a institutiilor subordonate si aplica hotararile consiliului de administratie.
(2) Directorul general este ordonator secundar de credite.
(3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ si individual. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Directorul general numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei si directorii institutiilor subordonate, in conditiile legii.

Art. 16
(1) Directorul general este numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului si indeplineste urmatoarele atributii:
a) aproba, prin ordin cu caracter normativ, structura organizatorica a institutiilor subordonate, atributiile compartimentelor functionale si statele de functii ale Agentiei si ale institutiilor subordonate;
b) aproba angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor Agentiei stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii;
c) aproba bugetele institutiilor subordonate;
d) aproba tarifele serviciilor din domeniile de activitate;
e) asigura organizarea evidentei patrimoniului si integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei si al institutiilor subordonate;
f) initiaza proiecte de acte normative in domeniile de activitate ale Agentiei, cu respectarea reglementarilor legale;
g) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative de catre aparatul propriu al Agentiei si de institutiile subordonate acesteia;
h) organizeaza si controleaza aplicarea propriilor ordine si instructiuni de catre persoanele carora le sunt adresate.
(2) Directorul general reprezinta institutia in raporturile cu institutii si autoritati ale administratiei publice centrale si locale, organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine.
(3) Directorul general este presedintele Consiliului Infrastructurii Nationale pentru Informatii Spatiale, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17
(1) Directorul general poate delega din atributii directorului general adjunct al Agentiei.
(2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al directorului general, in urma ocuparii prin concurs a postului, in conditiile legii.
(3) Directorul general stabileste prin ordin si alte domenii de activitate coordonate de directorul general adjunct, atributiile acestuia fiind prevazute in fisa postului.

Art. 18
(1) Institutiile subordonate sunt conduse de directori, numiti prin ordin al directorului general in urma ocuparii prin concurs a postului, in conditiile legii.
(2) Directorii institutiilor subordonate sunt ordonatori tertiari de credite si emit decizii in exercitarea atributiilor.
(3) Functia de director al institutiilor subordonate poate fi ocupata de persone care indeplinesc conditiile prevazute pentru ocuparea functiei de inginer cadastru/geodezie sau ocupa functia de registrator de carte funciara.
(4) Registratorii de carte funciara sunt subordonati administrativ fata de directorul oficiului teritorial, acestia desfasurand o activitate profesionala independenta cu privire la solutionarea prin incheiere a cererilor de inscriere in cartea funciara, in conditiile legii.


Capitolul II - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 19
(1) Numarul maxim de autoturisme si consumul de carburanti sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Repartizarea mijloacelor de transport si a combustibilului intre Agentie si institutiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agentiei, cu incadrarea in plafonul maxim stabilit prin prezenta hotarare.

Art. 20
Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament - ORGANIGRAMA Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

ORGANIGRAMA Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara


ANEXA Nr. 2 la regulament - NORMATIVELE DE CHELTUIELI privind dotarea cu mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate, in vederea desfasurarii activitatilor specifice


Dotarea cu mijloace de transport a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (Agentia) si a institutiilor sale subordonate, precum si costurile aferente consumului lunar de carburanti pentru acestea sunt urmatoarele:
a) Agentia si institutiile subordonate au in dotare un part auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barca cu motor si o salupa
b) Consumul lunar de carburanti pentru mijloacele de transport mentionate la lit. a) aflate in dotarea Agentiei si a institutiilor subordonate:
Nr. crt. Unitatea               Plafonul maxim lunar* 
                        (litri/autovehicul/echipament/luna)
  1.   Agentia               200
  2.   Institutii subordonate        200
  3.   Oficiul de Cadastru si Publicitate 
     Imobiliara Tulcea - nave operative  300

---------
* Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul total de autorurisme aprobat.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 ? 22 decembrie 1989, precum si pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 priv
Ordin nr. 208/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamantului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
Ordin nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara
Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2
Legea 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice. Lege nr. 73/2013
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, lege nr. 7/1996, republicata 2013
OG 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OUG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului
Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e
OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm
Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru. Ordin nr. 844/2010
Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010
Legea 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010
OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3
Curierul Judiciar, Nr. 6/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: