DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Hotarare 119/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 20 martie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. V din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3
(1) Prin sintagma locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) si (3) din lege, se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou-create.
(2) Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante, precum si comunicarea de catre angajatori a ocuparii locurilor de munca vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hartie sau in format electronic, conform formularelor prevazute in anexa nr. 1A, respectiv in anexa nr. 1B. Prin format electronic se intelege suport magnetic, e-mail ori serviciul on-line pentru comunicarea locurilor de munca vacante sau ocuparea acestora oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3) Obligatia prevazuta la art. 10 alin. (1) si (3) din lege se considera indeplinita in situatia in care comunicarea prevazuta la aceste texte de lege se realizeaza prin transmiterea formularului corespunzator prevazut la alin. (2), in termenul prevazut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege.
(4) Termenul prevazut la art. 10 alin. (1) din lege se indeplineste la sfarsitul celei de a 5-a zile lucratoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucratoare de la vacantarea locului de munca. Perioada respectiva se calculeaza incepand cu data vacantarii, respectiv crearii locului de munca, in situatia in care aceasta data nu este declarata zi nelucratoare, sau cu prima zi lucratoare, in situatia in care vacantarea locului de munca s-a realizat intr-o zi declarata nelucratoare.
(5) Termenul de o zi de la data ocuparii locului de munca, prevazut la art. 10 alin. (3) din lege, se indeplineste la sfarsitul primei zile lucratoare, ora 24,00, urmatoare datei in care s-a ocupat locul de munca in conditiile legii.
(6) Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante sau ocuparea acestora se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prevazut la alin. (2), incepand cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, data care se face publica de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pe pagina de internet a institutiei."


2. La articolul 5, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) si i), art. 61 lit. c) si d), art. 65 alin. (1), art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) incetarea raportului de munca la initiativa angajatorului, prin notificare scrisa, in temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".

3. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pentru a se asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, persoanele prevazute la art. 20 si 22^1 din lege pot incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori isi exercita dreptul de rezidenta potrivit legii, un contract de asigurare pentru somaj conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
(2) In vederea incheierii unui contract de asigurare pentru somaj, calitatea de asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate se dovedeste cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobandirea calitatii de asigurat in cadrul acestor sisteme de asigurari sociale, eliberat de institutiile competente potrivit legii, in original si copie.
(3) Prin intreprinzatori persoane fizice titulari ai intreprinderilor individuale, precum si prin persoane fizice autorizate, prevazuti la art. 20 lit. c) din lege, se intelege inclusiv sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare, in conditiile legii.
(4) In vederea incheierii unui contract de asigurare pentru somaj, calitatea de sotie/sot a titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate prevazuta la alin. (3) se dovedeste cu documentul emis conform prevederilor legale de catre Oficiul National al Registrului Comertului."

4. La articolul 11, alinetul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) In vederea incheierii contractelor de asigurare pentru somaj cu persoanele prevazute la art. 20 si 22^1 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pot imputernici agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza persoanele isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori isi exercita dreptul la rezidenta potrivit legii."

5. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 22 alin. (2) si art. 22^1 alin. (2) din lege ca limita inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la art. 20 si art. 22^1 alin. (1) din lege prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj si la care se calculeaza contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateste aceasta contributie."

6. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin activitati autorizate potrivit legii se intelege:
a) activitatile economice desfasurate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale conform legii;
b) exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale;
c) exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de catre zilieri;
d) activitati desfasurate de persoane fizice in urma carora se realizeaza venituri din agricultura, silvicultura sau piscicultura conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) activitati in urma carora se realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Se considera ca nu realizeaza venituri, potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. b) si art. 66 alin. (1) din lege:
a) persoanele care nu realizeaza venituri impozabile sau care realizeaza venituri neimpozabile in conformitate cu Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoanele care realizeaza venituri din salarii reprezentand plati compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, in temeiul contractului colectiv de munca aplicabil;
c) persoanele care realizeaza venituri din investitii, venituri din premii si din jocuri de noroc si venituri din transferul proprietatilor imobiliare definite conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) In vederea certificarii stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurrilor pentru somaj, contributiile prevazute la art. 26 si 27 din lege, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26, precum si, dupa caz, daca se regasesc in situatia prevazuta la art. 34 alin. (2) din lege.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se aplica si platitorilor veniturilor ersoanelor carora le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic prevazut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice prevazute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora. Datele privind raporturile de munca sau de serviciu se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca, pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010, si in situatia raporturilor de munca pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca prin sistemul informatic al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de catre Inspectia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.
(4) Adeverinta prevazuta la alin. (1) se verifica si se certifica in ceea ce priveste datele referitoare la baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse de angajator sau platitorul de venit, care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea forteid emunca electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.
(5) In situatia in care pana la data de 31 decembrie 2010 nu exista intocmit carnet de munca, dovada existentei unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 se efectueaza cu alte acte prevazute de lege.
(6) In situatia in care sunt identificate neconcordante intre continutul adeverintei si informatiile din cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (4) depuse de angajator sau platitorul de venit si/sau inscrisurile efectuate in carnetul de munca pana la data de 31 decembrie 2010 ori se constata ca angajatorul sau platitorul de venit prevazut la alin. (2) nu a depus potrivit prevederilor legale declaratia lunara, agentiile pentru ocuparea fortei de munca solicita in scris angajatorului corectarea respectivelor documente si depunerea lor la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, cu exceptia declaratiei lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Neeliberarea de catre angajator sau platitorul de venit prevazut la alin. (2) a adeverintei prevazute la alin. (1) constituie contraventie, potrivit art. 113 lit. j) din lege si se sanctioneaza cu amenda prevazuta la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de catre organele de control masuri active ale structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca care au competenta constatarii si sanctionarii celorlalte contraventii prevazute de lege."

9. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca, potrivit art. 36 din lege, in baza certificatului intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 5.
(2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, dupa caz, pe baza:
a) informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj si in declaratiile privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, depuse de angajator sau platitorul de venit ori, dupa caz, persoanele care aveau obligatia depunerii declaratiei, conform prevederilor legale, pentru perioade anterioare lunii ianuarie 2011;
b) informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse de angajator sau platitorul de venit, care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice, pentru perioade incepand cu luna ianuarie 2011;
c) contractului de asigurare pentru somaj, prin insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj.
(3) Certificarea stagiilor de cotizare prevazute la alin. (2) se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin certificatul intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 25.
(4) Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2011, este cea stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modifiacrile si completarile ulterioare.
(5) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (2) lit. a) si b), derularea raporturilor de munca sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevazute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege nu poate fi dovedita prin declaratiile prevazute la alin. (2), in vederea stabilirii si certificarii stagiului de cotizare, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii, respectiv acte in temeiul carora s-au stabilit si derulat raporturile juridice.
(6) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (5) revine persoanei in cauza.
(7) Prin exceptie, in situatia persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevazute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informatiilor din cuprinsul declaratiilor de natura celor prevazute la alin. (2) si a adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, dupa caz, doar pe baza adeverintei eliberate de angajator potrivit art. 18, in cazul in care se constata ca angajatorul nu a depus declaratia de natura celor prevazute la alin. (2)."

10. La articolul 19^1, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care au realizat venituri din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, perioadele in care s-au datorat contributiile individuale de asigurari pentru somaj in conformitate cu prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare, constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj."

11. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Incetarea platii indemnizatiei de somaj in situatia prevazuta la art. 44 lit. b) din lege se aplica persoanelor care detineau autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare al unei societati comerciale anterior datei inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si persoanelor care desfasoara activitati in calitate de zilier sau activitati in urma carora se realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sau venituri din agricultura, silvicultura ori piscicultura conform art. 61 sau 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

12. Articolul 29^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29^1
Acordarea masurii de sprijin prevazute la art. 48^1 din lege se face in baza schemei de ajutor de minimis, elaborata cu respectarea reglementarilor in domeniu, instituita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea fortei de Munca, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

13. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) In aplicarea art. 59 alin. (2) si alin. (3) lit. a) din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca fac cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca denumirea si datele de contact ale angajatorilor prevazute in formularul al carui model este prezentat in anexa nr. 1A, prin publicarea sau afisarea acestora.
(2) Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege, preselectia candidatilor in scopul stabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de munca vacant, in functie de criteriile impuse de acesta si cu respectarea prevederilor legale."

14. Articolul 43^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43^2
(1) In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, dreptul sub forma de prima, prevazut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acorda de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, care va acorda, dupa caz, si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
(2) Trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevazute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati sau, dupa caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator ca sunt incadrati, precum si, in situatia prevazuta la art. 73^1 alin. (6) din lege, documentele prevazute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) si g).
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se prezinta fie ersonal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
(4) Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit documentele mentionate la alin. (2) li se va cere, in scris, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca sa prezinte aceste documente in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.
(5) Daca dupa doua astfel de comunicari absolventul nu prezinta actele doveditoare, agentia pentru ocuparea fortei de munca va contacta angajatorul cu care s-a incheiat raportul de munca sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, si, in functie de constatarile facute, se vor adopta masuri in conformitate cu prevederile legale."

15. La articolul 45, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 45
(1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevazute la art. 74 si 75 din lege, persoanele vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului bucuresti, unde se afla in evidenta, urmatoarele documente, dupa caz:
a) o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12;
b) actul de identitate, in copie, care sa ateste domiciliul;
c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) si (2), dupa caz, din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
e) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;
f) declaratie pe propria raspundere a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie din care sa rezulte ca, la data solicitarii primei de mobilitate prevazute la art. 74 sau 75 din lege, nu au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii, dupa caz;
g) declaratie pe propria raspundere a angajatorului absolventilor institutiilor de invatamant din care sa rezulte ca nu are obligatia, potrivit legii, de a angaja persoana din aceasta categorie, dupa caz;
h) adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice, in situatia somerilor de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.
(2) Beneficiaza de prima de mobilitate prevazuta la art. 74 sau 75 din lege persoanele prevazute la art. 74, 75 si art. 75^1 alin. (1)-(3) din lege care se incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 12 luni si nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 75^1 alin. (4) din lege."

16. La articolul 45, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alinetul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin sintagma someri de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, prevazuti la art. 75^1 alin. (1) din lege, se intelege someri de lunga durata care sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani, si pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani."

17. La articolul 46 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prin schimbarea domiciliului la vechiul domiciliu, prevazuta la art. 76 alin. (2) din lege, se intelege schimbarea domiciliului la un domiciliu care se afla in raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu sau sectoarele municipiului Bucuresti in care se afla vechiul domiciliu."

18. La articolul 52, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin sintagma forma de invatamant se intelege unul dintre urmatoarele niveluri din cadrul sistemului national de invatamant reglementat prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) invatamant secundar superior - ciclul inferior al liceului sau invatamant profesional;
b) invatamant secundar superior - ciclul superior al liceului sau invatamant postliceal;
c) invatamant superior."

19. La articolul 54, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevazute la alin. (3) pentru angajatorii care beneficiaza in temeiul conventiilor incheiate, in conformitate cu prevederile legale, de aceasta scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 16, insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata."

20. La articolul 59 alineatul (3), partea introductiva a literei D se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"D. pentru somerii care in termen de cel mult 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala:".

21. La articolul 59^1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat conditiile prevazute la art. 80, cat si conditiile prevazute la art. 85 sau 93^4 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una din subventiile prevazute la aceste articole."

22. Dupa articolul 59^1 se introduce un nou articol, articolul 59^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 59^2
Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la art. 85 alin. (2) din lege, ulterior termenului de 18 luni prevazut la art. 85 alin. (4) din lege, dar anterior termenului de 2 ani prevazut la art. 85 alin. (2) din lege, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu in perioada dintre cele doua termene plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege."

23. La articolul 60, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum si a scutirii de la plata contributiei prevazute la alin. (4) pentru angajatorii care beneficiaza in temeiul conventiilor incheiate, in conformitate cu prevederile legale, de aceasta scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 20, insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap."

24. Dupa articolul 60 se introduc opt noi articole, articolele 60^1-60^8, cu urmatorul cuprins:
"Art. 60^1
(1) Acompaniamentul social personalizat prevazut la art. 93^2 din lege se realizeaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritorila tinerii cu risc de marginalizare sociala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta si sunt inregistrati in evidenta.
(2) In vederea acordarii serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, prevazute la art. 93^2 alin. (1) din lege, tinerii cu risc de marginalizare sociala incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti prevazuta la alin. (1) un contract de solidaritate conform modelului prevazut in anexa nr. 27.
(3) Durata contractului de solidaritate, cu exceptia situatiei in care tanarul a implinit varsta de 25 de ani, nu poate depasi data la care tanarul implineste varsta de 26 de ani.
(4) In situatia tinerilor care au implinit varsta de 25 de ani, dar nu au implinit varsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se incheie pe o perioada de un an.

Art. 60^2
(1) In vederea incheierii contractului de solidaritate prevazut la art. 60^1 alin. (2), tinerii cu risc de marginalizare sociala, inregistrati in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, depun urmatoarele documente:
a) adeverinta de venit eliberata de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
b) documente din care sa rezulte ca se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 5 pct. IV^3 din lege.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b) sunt, dupa caz:
a) pentru tinerii care se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care sa ateste ca se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem;
b) pentru tinerii cu dizabilitati, certificatul de incadrare in grad de handicap emis in conditiile legii;
c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de nastere si declaratie pe propria raspundere ca nu au familie sau, dupa caz, certificatele de deces ale parintilor; pentru tinerii a caror familie nu le poate asigura intretinerea, certificatul de nastere si declaratie pe propria raspundere a membrilor familiei in a carei intretinere se afla tanarul, conform legii, ca acestia nu ii pot asigura intretinerea sau copia dispozitiei de acordare a ajutorului social in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a dispozitiei de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
d) pentru tinerii care au copii in intretinere, certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, precum si, dupa caz, certificatul de casatorie; in situatia in care tinerii care au copii in intretinere sunt beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, se va prezenta numai copia dispozitiei primarului de acordare a acestui drept;
e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care sa rezulte ca au executat pedepse privative de libertate;
f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competenta.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2), cu exceptia declaratiilor pe propria raspundere, se prezinta in original si in copie, iar copiile certificate de fucntionarul public al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti se pastreaza de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.
(4) Certificarea se face prin inscrierea pe copie a mentiunii «conform cu originalul», urmata de numele, prenumele si semnatura persoanei care a facut mentiunea si de data la care s-a facut mentiunea.
(5) Pentru incadrarea in categoria de tineri definita la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din lege, prin tanar care nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea se intelege persoana in varsta de peste 16 ani ai carei parinti au decedat sau provine dintr-o familie beneficiara de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ori de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pentru incadrarea in categoria de tineri definita la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din lege, prin tanar care are copii in intretinere se intelege persoana in varsta de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificrile ulterioare, are drepturile si indatoririle parintesti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care ii are in intretinere, are stabilit un drept de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 60^3
(1) Beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege angajatorii care:
a) au comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, conform prevederilor legale, locurile de munca vacante care vor fi ocupate de tinerii care au incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti un contract de solidaritate;
b) incadreaza in munca tineri in perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
c) indeplinesc conditiile prevazute la art. 95 din lege pentru acordarea masurii de stimulare.
(2) La solicitarea angajatorilor care doresc sa incadreze tineri beneficiari ai contractelor de solidaritate, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti prezinta liste cu persoanele care fac parte din aceasta categorie.

Art. 60^4
(1) Pentru acordarea dreptului prevazut la art. 93^4 din lege, angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 28.
(2) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie pe baza prezentarii de catre angajatori a urmatoarelor documente:
a) contractele individuale de munca ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, inregistrate conform legii, in copie certificata de catre angajator pentru conformitate cu originalul;
b) declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca acesta nu mai beneficiaza pentru aceleasi persoane de alte masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale.

Art. 60^5
(1) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege se acorda lunar, de la data incheierii conventiei prevazute la art. 60^4 pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
(2) In perioada in care raporturile de munca ale tinerilor incadrati in baza conventiei prevazute la art. 60^4 sunt suspendate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege nu se acorda.
(3) Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a masurii de stimulare.
(4) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^4 din lege, angajatorii de insertie vor depune:
a) declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale;
b) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 29, insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (4) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege nu se acorda.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (4) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective.
(7) Perioada pentru care nu se acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege din motivele prevazute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a acestei masuri de stimulare.

Art. 60^6
(1) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege se acorda angajatorilor de insertie care mentin raporturile de munca cu tinerii incadrati in conditiile art. 93^4 dupa data expirarii perioadei pentru care au fost incheiate contractele de solidaritate. Masura de stimulare se acorda pe perioada mentinerii respectivelor raporturi de munca, dar nu mai mult de 2 ani.
(2) Prin indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei, prevazuta la art. 93^6 alin. (1) din lege, se intelege cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate.
(3) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege nu se acorda in situatia in care tanarul incadrat in conditiile art. 93^4 din lege nu a realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj pana la data prevazuta la alin. (2) stagiul minim de cotizare de cel putin un an, prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 60^7
(1) In vederea acordarii masurii de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege, angajatorii de insertie vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 30, pana la data de intai a lunii urmatoare lunii in care expira termenul legal pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate si pentru care se poate acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de masurile de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege.
(3) In vederea incheierii conventiei prevazute la alin. (1), angajatorii de insertie vor depune urmatoarele documente:
a) act aditional la contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind mentinerea raporturilor de munca, pentru persoanele pentru care se solicita incheierea conventiei;
b) adeverinta prevazuta la art. 18 pentru fiecare persoana pentru care se mentine raportul de munca, care in aceasta situatie va contine, in ceea ce priveste baza de clacul al contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj si raportul de munca, informatii pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate.
(4) Documentele prevazute la alin. (3) se depun pana la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate si pentru care se poate acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege.
(5) Termenul prevazut la alin. (4) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de masurile de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege.
(6) Certificarea stagiilor de cotizare realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum si stabilirea cuantumului masurii de stimulare prevazute la art. 93^6 din lege, pentru fiecare persoana pentru care se poate acorda aceasta masura de stimulare, sau, dupa caz, constatarea neindeplinirii conditiilor legale pentru acordarea masurii de stimulare se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, pe baza documentelor prevazute la alin. (3) si in conformitate cu prevederile art. 19 si ale art. 95 alin. (1^1)-(1^3) din lege, si se comunica angajatorilor de insertie in vederea incheierii conventiei prevazute la alin. (1).

Art. 60^8
(1) Masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege se acorda ca urmare a incheierii conventiei prevazute la art. 60^7 alin. (1), lunar, incepand cu data urmatoare datei la care expira durata contractului de solidaritate si pentru care se poate acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^4 din lege. Masura de stimulare se acorda pe perioada mentinerii raporturilor de munca ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.
(2) Suma lunara in cuantumul prevazut la art. 60^7 alin. (6) se acorda angajatorilor de insertie proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceasta suma, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
(3) In perioada in care raporturile de munca ale tinerilor incadrati in baza conventiei prevazute la art. 60^7 sunt suspendate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege nu se acorda.
(4) Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a masurii de stimulare.
(5) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de insertie vor depune:
a) declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit prevederilor legale;
b) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 31, insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (5) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege nu se acorda.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (5) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective.
(8) Perioada pentru care nu se acorda masura de stimulare prevazuta la art. 93^6 din lege din motivele prevazute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestei masuri de stimulare.
(9) Suma cuvenita pentru perioada din luna in care expira durata contractului de solidaritate se acorda, conform prevederilor legale, in luna urmatoare impreuna cu suma cuvenita pentru aceasta luna."

25. La articolul 61, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 si 93^6 din lege se deduc de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze pentru fiecare luna in contul bugetului asigurarilor pentru somaj."

26. La articolul 62, alineatele (1) si (1^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
(1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator bugetului asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti o cerere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 21, insotita de urmatoarele documente:
a) tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe care le-a mentinut in activitate o perioada de cel putin 6 luni;
b) contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal prevazut la lit. a).
......
(1^2) Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) in termenul prevazut la alin. (11) atrage incetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 93 din lege."

27. Dupa articolul 62^1 se introduce un nou articol, articolul 62^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 62^2. - In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 106 din lege, Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca:
a) analizeaza, pe baza cerintelor la nivel national si european, documentele programatice elaborate in domeniul ocuparii fortei de munca;
b) identifica si propune masuri privind adaptarea la schimbari a lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor pentru promovarea unor politici care vizeaza favorizarea anticiparii si bunei gestionari a modificarilor si restructurarilor la toate nivelurile relevante (national, regional, local si sectorial);
c) formuleaza propuneri pentru elaborarea de instrumente specifice in vederea dezvoltarii si monitorizarii unor abordari proactive fata de schimbare si restructurare."

28. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65. - Anexele nr. 1A, 1B si 2-31 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."

29. Anexa nr. 1, care devine anexele nr. 1A si 1B, se modifica si se inlocuieste cu anexele nr. 1A si 1B, iar anexele nr. 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 si 26 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 2-11 la prezenta hotarare

30. Dupa anexa nr. 26 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 27-31, avand cuprinsul anexelor nr. 12-16 la prezenta hotarare.

31. In tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare", se inlocuieste cu sintagma "declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare".

Art. II
(1) Conventiile incheiate in aplicarea prevederilor art. 80 si 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modifiacrile si completarile ulterioare, si potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 si 53 din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legiinr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, isi produc efectele in conformitate cu prevederile legale in vigoare anterioare datei intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 si 53 din Legea nr. 250/2013.
(2) Angajatorii care au incheiat conventii in temeiul dispozitiilor art. 80 si 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior intrarii in vigoare a dispoitiilor Legii nr. 250/2013 prevazute la alin. (1), beneficiaza de scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate in munca, prevazuta la art. 80 si 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la expirarea perioadei pentru care se acorda scutirea respectiva.

Art. III
Dupa republicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. IV
In cazul contractelor si conventiilor incheiate potrivit prevederilor art. 6, respectiv art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile ulterioare, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru raportare se vor utiliza anexele nr. 4a) -4c) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002.

Art. V
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 795 din 1 noiembrie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La capitolul II "Garantarea accesului la drepturi elementare si fundamentale", sectiunea 1 "Accesul la un loc de munca", cuprinzand articolele 3-13, se abroga.

2. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
In aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, trimestrial, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, si anual, pana la data de 15 februarie pentru anul anterior, Ministerul Administratiei Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Educatiei si Cercetarii si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca transmit Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale un raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 si a prevederilor art. 93^1-93^8 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in domeniul lor de competenta, insotit de situatiile statistice intocmite potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 4-7."

3. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
Pe baza informatiilor furnizate potrivit prevederilor art. 57-61 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale elaboreaza Raportul anual privind rezultatele aplicarii prevederilor Legii nr. 116/2002 si a prevederilor art. 93^1-93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Programul pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, pe care le prezinta Guvernului pana la finele trimestrului I al anului urmator."

4. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate solicita informatii suplimentare din partea institutiilor cu atributii in aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, precum si a prevederilor art. 93^1-93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. Anexele nr. 1-3 se abroga.

6. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66
Anexele nr. 4-8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice."

7. Anexele nr. 4a) -4c) se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 17-19 la prezenta hotarare.


Anexe


click pentru Anexe