DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energiePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 5 ianuarie 2015

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Prezenta hotarare are in vedere prevederile referitoare la ajutoare sub forma de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrica din surse regenerabile prevazute la sectiunea 3.7.2 din Orientari."

2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Schema de ajutor de stat prevazuta la alin. (1) se aplica potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 7287 final din 15 octombrie 2014."


3. La articolul 2 alineatul (5), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(iv) pretul energiei electrice = pretul mediu de vanzare cu amanuntul al energiei electrice aplicabil intreprinderilor cu nivel asemanator de consum, astfel cum rezulta din ultimul raport privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica, aferent anului n, publicat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE. Pretul energiei electrice include si costul integral al subventiilor pentru energia electrica produsa din surse regenerabile care ar fi transferat intreprinderii in absenta exceptarii."

4. La articolul 2, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) In cazul intreprinderilor electro-intensive infiintate de mai putin de un an si care se afla pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientari, se utilizeaza datele estimate pentru primul an de activitate. Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifica incadrarea intreprinderii in conditiile de eligibilitate stabilite de prezenta schema, urmand sa regularizeze sprijinul financiar acordat, dupa caz. Pentru al doilea an de activitate se utilizeaza datele aferente primului an de activitate. Pentru al treilea an de activitate se aplica media aritmetica a datelor aferente primilor 2 ani de activitate. Incepand cu al patrulea an de activitate se utilizeaza media aritmetica a celor 3 ani anteriori."

5. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Pentru anul 2014, exceptarea prevazuta la art. 1 alin. (1) se aplica de la data de 1 decembrie 2014 pentru cantitatea de energie electrica consumata de beneficiari dupa aceasta data."

6. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Ministerul Economiei verifica anual respectarea indeplinirii de catre beneficiari a conditiilor impuse de reglementarile Uniunii Europene si cele nationale in vigoare, precum si de prevederile prezentei hotarari si monitorizeaza schema de ajutor de stat astfel incat sa asigure ca exceptarile acordate se incadreaza in procentele prevazute la art. 2 alin. (4) si ca beneficiarul ajutorului de stat continua sa se incadreze in conditiile de eligibilitate stabilite in schema in baza documentatiei depuse de beneficiar pana la data de 31 mai a fiecarui an.
(2) Documentatia prevazuta la alin. (1) se depune incepand cu anul urmator celui in care a fost obtinut acordul de exceptare.
(3) Daca in cursul monitorizarii se constata:
a) inregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat prin exceptare fata de procentele prevazute la art. 2 alin. (4), Ministerul Economiei ia masurile necesare ca respectivul ajutor excedentar sa fie rambursat inainte de data de 1 iulie a anului urmator inregistrarii excedentului;
b) ca beneficiarul ajutorului de stat nu mai indeplineste oricare dintre criteriile de eligibilitate prevazute de prezenta hotarare, Ministerul Economiei notifica beneficiarul asupra incetarii acordului pentru exceptare si ia masurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai indeplinit respectivele criterii.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. b), beneficiarul ajutorului de stat informeaza ANRE, precum si pe fiecare dintre furnizorii sai de energie electrica, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii prevazute la alin. (3) lit. b), asupra incetarii acordului pentru exceptare."

7. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul in care beneficiarul unui ajutor acordat in baza prezentei scheme dispune de un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene, Ministerul Economiei suspenda plata ajutorului de stat pana cand respectivul beneficiar ramburseaza ajutorul ilegal si incompatibil, precum si dobanda de recuperare aferenta."

8. In anexa, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Pot beneficia de exceptari, in baza schemei de ajutor de stat, intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt inregistrate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) activitatea principala sau una dintre activitatile secundare se incadreaza in codurile CAEN prevazute in anexa nr. 3 la «Orientarile privind ajutoarele pentru mediu si energie pentru perioada 2014-2020», elaborate de Comisia Europeana, denumite in continuare Orientari;
c) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
d) asigura realizarea in mod independent de catre experti acreditati a activitatii de auditare energetica, anterior aplicarii masurilor de eficienta energetica si ulterior realizarii acestora. Auditul initial reflecta stadiul implementarii masurilor de eficienta energetica si/sau planul de masuri de eficientizare a consumului de energie electrica rezultate din respectivul audit si asumate de beneficiar. Ulterior, auditul energetic se realizeaza cu o periodicitate de 4 ani, cu exceptia auditului energetic final care se realizeaza in ultimul an de valabilitate a schemei;
e) pe durata schemei, mentin activitatea in Spatiul Economic European si eventualele disponibilizari nu depasesc 25% din numarul angajatilor la momentul calificarii in schema de sprijin;
f) incheie si desfasoara parteneriate cu institutii de invatamant pentru realizarea de specializari in domenii de activitate precum: scoli profesionale, calificare la locul de munca, burse de studii etc., finanteaza dotari de laboratoare din invatamantul liceal si universitar, programe de pregatire profesionala pentru elevi si profesori, in vederea reducerii decalajului dintre teorie si practica si cresterii nivelului profesional si atragerii de personal calificat.
(2) Criteriile de eligibilitate prevazute la alin. (1) trebuie indeplinite de beneficiar pe toata perioada de valabilitate a acordului pentru exceptare."

9. In anexa, la articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) In vederea obtinerii acordului pentru exceptare, solicitantul transmite Ministerului Economiei o cerere de emitere a acordului pentru exceptare, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura, insotita de urmatoarele documente justificative:
a) certificat constatator, in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde este inregistrata societatea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprinderii, data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia;
b) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat al statului, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
c) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
d) dovada contractarii auditului energetic initial prevazut la art. 1 alin. (1) lit. d);
e) documentele aferente formulei de calcul prevazute la art. 2 alin. (5) din hotarare care sa ateste incadrarea in procentele prevazute la art. 2 alin. (4) din hotarare;
f) documentele care atesta numarul angajatilor, conform criteriului de eligibilitate prevazut la art. 1 alin. (1) lit. e);
g) documentele care atesta incheierea parteneriatelor cu institutii de invatamant, conform criteriului de eligibilitate prevazut la art. 1 alin. (1) lit. f)."

10. In anexa, la articolul 3 alineatul (6), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) acordul pentru exceptare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in cazul intreprinderilor solicitante selectate pentru finantare;".

11. In anexa, la articolul 3, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat asigura publicarea informatiilor prevazute la art. 104-106 din Orientari pe site-ul Ministerului Economiei."

12. Dupa anexa se introduc anexele nr. 1 si 2 la procedura, cuprinse in anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art. II
Hotararea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la procedura)


Data inregistrarii ........................
Numarul inregistrarii: .................................

CERERE de emitere a acordului pentru exceptare

Subscrisa, .............................................................., avand datele de identificare mentionate la pct. I, reprezentata legal prin domnul/doamna ........................................, avand calitatea de ..............................................., solicit exceptarea de la plata unui procent de .......... din numarul de certificate verzi aferent cotei obligatorii de achizitie a certificatelor verzi in conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin Hotararea Guvernului nr. 495/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

I. Prezentarea intreprinderii
Denumirea intreprinderii: ..........................................................................................
Data inregistrarii intreprinderii: .......................................
Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului: ......................................
Codul de identificare fiscala .......................................
Adresa: .............................................................................................., cod postal ......................
Telefon: ........................................., fax: ....................................
E-mail: ..................................................
Forma juridica: ...............................................
Tipul intreprinderii: .....................................................
IMM1:
Societati mari2:
Obiectul principal de activitate: ................................................................
Cod CAEN: ............................
Obiectul secundar de activitate pentru care se solicita exceptarea3: ..............................................
Cod CAEN: ............................
Numarul de angajati la data inregistrarii cererii de emitere a acordului pentru exceptare: ..........

II. Situatia intreprinderii in absenta acordarii exceptarii
Suma estimata de plata pentru certificatele verzi: ................... lei
Consumul estimat de energie: ...................... MW/h
Estimare privind ponderea certificatelor verzi in costul total cu energia electrica: ......... %
Datele de la pct. II sunt aferente anului in care se depune cererea de emitere a acordului pentru exceptare.

III. Declaratie pe propria raspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ......................................................................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ....... nr. ........................, eliberat de ............................. la data de ......................., cu domiciliul in localitatea ..................................., str. ......................................................... nr. ..........., bl. ......., sc. ........, ap. ........, sectorul/judetul ................................., in calitate de reprezentant legal al intreprinderii ............................................................, declar pe propria raspundere ca:
a) intreprinderea asigura din surse proprii, pe perioada derularii schemei, plata sumei prevazute la art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 495/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) intreprinderea se angajeaza sa prezinte anual Ministerului Economiei stadiul implementarii masurilor de eficienta energetica asumate in conformitate cu recomandarilor auditurilor energetice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 495/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si documentele care atesta indeplinirea in continuare a celorlalte criterii de eligibilitate prevazute la acelasi articol;
c) intreprinderea se angajeaza sa mentina evidenta contabila separata pentru obiectivul secundar de activitate4;
d) toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte.
Inteleg ca orice incorectitudine in prezentarea informatiilor si a documentelor atasate in scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.

Numele: ..................................................
Functia: ......................................
Semnatura autorizata si stampila solicitantului5: ..............................
Data semnarii: ..................................

-----------
1 IMM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinerilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, ca societati cu numarul mediu scriptic de personal pana la 250 (inclusiv) de angajati raportat la anul anterior, care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau care detin active totale ce nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.
2 Societatea mare este acea societate care nu indeplineste criteriile pentru incadrarea in catetgoria IMM-urilor.
3 Se completeaza daca exceptarea se solicita pentru obiectul secundar de activitate.
4 Se completeaza daca exceptarea se solicita pentru obiectul secundar de activitate.
5 Cererea va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.


ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la procedura)


MINISTERUL ECONOMIEI
Unitatea de implementare
.....................................
.......................................


Data inregistrarii: ............................
Numarul inregistrarii: .................................

ACORD pentru exceptare1

DESTINATAR:
Denumirea intreprinderii: .................................................................................
Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului: .............................
Codul de identificare fiscala: .........................................
Adresa: .................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Telefon: ..........................................., fax: ........................................
E-mail: ...........................................
Ca urmare a Cererii dumneavoastra nr. ....................... din data de ........................... va comunicam Acordul pentru exceptare nr. ................... din data de ........................., prin care ................................................................... este exceptata de la plata unui procent de ....... % din numarul de certificate verzi aferente cotei obligatorii.

Prezentul acord de exceptare este valabil pana la expirarea schemei de ajutor de stat, sub rezerva constatarii indeplinirii criteriilor de eligibilitate in cadrul verificarilor anuale realizate de catre unitatea de implementare.

Ministrul economiei,
.............................................
---------
1 Se completeaza de catre unitatea de implementare.