DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 7 ianuarie 2014

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 120 alin. (2) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


ARTICOLUL 1 - Scopul si functiile sistemului de probatiune
(1) Prezenta hotarare reglementeaza punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune.
(2) Prin activitatea sa, sistemul de probatiune, ca serviciu public de interes national, contribuie la infaptuirea actului de justitie.
(3) Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in interesul comunitatii, in scopul reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si al mentinerii sigurantei comunitatii, precum si pentru reducerea costurilor sociale ale executarii sanctiunilor si masurilor penale, prin diminuarea populatiei din unitatile penitenciare si valorificarea potentialului socioeconomic al infractorilor.


ARTICOLUL 2 - Organizarea sistemului de probatiune
(1) Sistemul de probatiune este format din Directia Nationala de Probatiune, care functioneaza la nivel central, denumita in continuare Directia, si structuri teritoriale care includ serviciile de probatiune, precum si sediile secundare ale acestora.
(2) Directia elaboreaza si aplica in domeniul sau de activitate Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, precum si orice alte politici si strategii ale Guvernului privind executarea pedepselor si masurilor neprivative de libertate pronuntate de instantele judecatoresti.
(3) In realizarea scopului sau, Directia ia masuri privind infiintarea, organizarea si functionarea structurilor teritoriale si stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii, ca parte a sistemului de justitie.
(4) Pentru atingerea obiectivelor in domeniul sau de activitate, Directia coopereaza cu institutii publice si private nationale si internationale.
(5) La nivel teritorial, activitatea de probatiune se realizeaza prin intermediul structurilor teritoriale, fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii si aflate in subordinea Diruectiei.

ARTICOLUL 3 - Atributiile Directiei

(1) Directia are urmatoarele atributii principale:
1. in ceea ce priveste planificarea strategica a sistemului de probatiune:
a) stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii in vederea implementarii strategiei justitiei ca serviciu public;
b) asigura, monitorizeaza si evalueaza implementarea directiilor strategice de actiune de catre structurile teritoriale;
2. in ceea ce priveste controlul activitatii de probatiune:
a) realizeaza evaluarea si controlul activitatii derulate in structurile teritoriale de probatiune, prin intermediul inspectorilor de probatiune;
b) coordoneaza monitorizarea implementarii instructiunilor si recomandarilor corpului de inspectie;
c) verifica respectarea de catre institutiile din comunitate a standardelor minime de lucru in probatiune;
3. in ceea ce priveste realizarea de studii si cercetari:
a) realizeaza, fie in mod direct, fie prin intermediul structurilor teritoriale, studii si cercetari care sa indice directiile de dezvoltare a practicii in domeniul probatiunii;
b) realizeaza studii, analize si cercetari care sa contribuie la fundamentarea politicii penale in domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru si la imbunatatirea practicii;
4. in ceea ce priveste punerea in executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii:
a) organizeaza si coordoneaza procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii;
b) stabileste conceptia si coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, aplicata in sistemul de probatiune, inclusiv de catre institutiile cu atributii in domeniu;
c) elaboreaza Standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si normele metodologice pentru avizarea si acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;
d) coordoneaza elaborarea standardelor de performanta, a metodologiilor si instrumentelor de lucru, in scopul uniformizarii si imbunatatirii activitatii de probatiune;
5. in ceea ce priveste organizarea si coordonarea economico-financiara si administrativa a Directiei si a structurlor teritoriale:
a) organizeaza si coordoneaza activitatea economico-financiara si administrativa a Directiei si a structurilor teritoriale si conduce evidenta financiar-contabila a acestora;
b) elaboreaza si fundamenteaza proiectul anual de buget al sistemului de probatiune, pe care il supune spre aprobare ministrului justitiei, asigura fondurile necesare, precum si executia bugetara in conditiile legii;
c) administreaza patrimoniul sistemului de probatiune, organizeaza si coordoneaza alocarea, miscarea, evidenta si controlul cheltuielilor materiale si de investitii, a mijloacelor si echipamentelor din dotare;
d) efectueaza achizitii de bunuri, servicii si lucrari atat pentru Directie, cat si pentru structurile teritoriale;
e) deruleaza activitati de accesare si administrare a fondurilor externe nerambursabile si urmareste modul de implementare a proiectelor finantate din aceste fonduri.
6. in ceea ce priveste organizarea si coordonarea resurselor umane:
a) estimeaza necesarul de personal din sistemul de probatiune, realizeaza demersuri privind suplimentarea schemei de personal si distribuirea posturilor in aparatul central al Directiei si in structurile teritoriale;
b) realizeaza recrutarea si selectia personalului din sistemul de probatiune, precum si definitivarea si promovarea in grade profesionale a acestuia;
c) realizeaza evaluarea profesionala a personalului din cadrul sistemului de probatiune, in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
d) organizeaza pregatirea profesionala a personalului din sistemul de probatiune si organizeaza cursuri de pregatire pentru persoane din cadrul institutiilor implicate in activitatea de probatiune;
e) elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare, pentru asigurarea pregatirii profesionale a personalului, precum si pentru uniformizarea practicii de probatiune.
f) realizeaza demersuri in vederea evaluarii medicale si psihologice a personalului din sistemul de probatiune;
g) efectueaza lucrarile necesare numirii, delegarii, detasarii, transferului, suspendarii si eliberarii din functie a personalului din sistemul de probatiune;
h) pune in aplicare, potrivit competentelor, dispozitiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului din sistemul de probatiune;
7. in domeniul juridic:
a) elaboreaza, in colaborare cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei, proiectele de acte normative privind organizarea si activitatea sistemului de probatiune;
b) reprezinta, in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, interesele Directiei si ale structurilor teritoriale;
8. in domeniul cooperarii internationale si al implementarii programelor cu finantare externa:
a) coordoneaza cooperarea internationala in domeniu;
b) coordoneaza, programeaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza asistenta financiara nerambursabila acordata sistemului de probatiune si coordoneaza programele de asistenta in care sistemul de probatiune din Romania actioneaza ca furnizor de expertiza tehnica si/sau financiara catre alte state in domeniul probatiunii, in conformitate cu principiile si rigorile managementului de proiect;
9. in ceea ce priveste sistemul IT, colectarea si gestionarea datelor:
a) gestioneaza sistemele informatice din Directie si din structurile teritoriale;
b) coordoneaza activitatea de colectare si prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probatiunii;
10. in ceea ce priveste comunicarea si relatiile publice:
a) coordoneaza elaborarea si implementarea strategiei de comunicare si relatii publice a sistemului de probatiune, in scopul promovarii rolului sistemului de probatiune;
b) promoveaza rolul si importanta sistemului de probatiune, a activitatilor desfasurate de catre personalul din sistemul de probatiune, prin toate mijloacele de informare in masa.

(2) Directia duce la indeplinire orice alte atributii prevazute de lege in domeniul de activitate a sistemului de probatiune.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Directiei


ARTICOLUL 4 - Organizarea Directiei
(1) In cadrul Ministerului Justitiei functioneaza Directia Nationala de Probatiune, prin reorganizarea Directiei de probatiune din Ministerul Justitiei.
(2) Directia are personalitate juridica, buget si patrimoniu proprii, autonomie functionala si de decizie.
(3) Directia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 5 - Conducerea Directiei
(1) Activitatea Directiei este coordonata direct de catre ministrul justitiei.
(2) Directia este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(3) Directorul general este numit pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea obtinerii consecutive, o singura data, a unui nou mandat, in conditiile legii.
(4) In activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de 2 directori generali adjuncti numiti prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(5) Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator directorilor generali adjuncti.
(6) Directorul general poate face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune si personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si al procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Directorii generali adjuncti pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si functionari publici.
(8) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (2) si (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 6 - Atributiile directorului general si ale directorilor generali adjuncti
(1) Directorul general conduce, reprezinta si angajeaza Directia in raporturile cu alte institutii publice ori private, de la nivel central si local, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de lege si de ministrul justitiei.
(2) Directorul general controleaza activitatea departamentelor Directiei si a structurilor teritoriale direct sau prin intermediul inspectorilor de probatiune.
(3) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) si (2), directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde, in fata ministrului justitiei, de buna functionare a sistemului de probatiune.
(4) Directorul general este ordonator tertiar de credite.
(5) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor generali adjuncti.
(6) Directorii generali adjuncti angajeaza si reprezinta Directia in baza mandatului expres dat prin decizia directorului general.
(7) Directorii generali adjuncti conduc si raspund de activitatea departamentelor pe care le coordoneaza.

ARTICOLUL 7 - Colegiul de conducere
(1) Pentru sprijinirea si imbunatatirea procesului decizional, la nivelul Directiei se organizeaza si functioneaza Colegiul de conducere al Directiei, ca organ consultativ.
(2) Colegiul prevazut la alin. (1) este format din directorul general al Directiei, directorii generali adjuncti, precum si conducatorii departamentelor din Directie.
(3) Modalitatea de organizare si functionare a Colegiului de conducere, precum si atributiile acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 8 - Consiliul consultativ
(1) Pe langa Directie functioneaza Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai sistemului de probatiune si alte categorii de specialisti.
(2) Directorul general al Directiei este presedintele Consiliulului.
(3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei nationale in domeniul probatiunii, monitorizarea implementarii acesteia, precum si stabilirea altor masuri in vederea imbunatatirii activitatii de probatiune.
(4) Consiliul se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prin convocarea directorului general.
(5) Activitatea si componenta Consiliului este reglementata prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 9 - Organizarea departamentelor Directiei si conducerea acestora
(1) Directia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii, servicii si birouri, denumite in continuare departamente.
(2) Organigrama Directiei este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Structura organizatorica la nivel de directii, servicii si birouri, numarul posturilor de conducere, precum si alocarea personalului in departamente sunt stabilite prin decizie a directorului general, emisa in temeiul si pentru executarea prezentei hotarari.
(4) La nivelul Directiei pot fi infiintate prin decizie a directorului general grupuri de lucru, inclusiv intre diverse departamente, pentru realizarea unor lucrari sau operatiuni in domeniile de competenta ale Directiei.
(5) Desemnarea reprezentantilor Directiei in comisii, comitete, consilii si alte grupuri de colaborare sau decizie, nationale ori internationale, in care este implicata Directia se face prin decizie a directorului general.
(6) Directorii directiilor sunt numiti prin decizie a directorului general, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea obtinerii unui nou mandat, in conditiile legii.
(7) Sefii serviciilor si ai birourilor din cadrul Directiei sunt numiti prin decizie a directorului general, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(8) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (6) si (7) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 10 - Atributiile directiilor, serviciilor si birourilor din cadrul Directiei
(1) Atributiile aferente directiilor, serviciilor si birourilor din cadrul Directiei, precum si atributiile si raspunderile corespunzatoare functiilor de conducere din cadrul Directiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) In subordinea directorului general functioneaza corpul de inspectie, organizat la nivel de birou.
(3) Atributiile corpului de inspectie se exercita prin inspectorii de probatiune si se stabilesc in conformitate cu principiul independentei operationale.
(4) Atributiile si raspunderile corespunzatoare posturilor din Directie se stabilesc prin fisele de post.

ARTICOLUL 11 - Persoanlul Directiei
(1) La nivelul Directiei isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionari publici si personal contractual.
(2) Salarizarea personalului din Directie se realizeaza corespunzator reglementarilor legale privind salarizarea angajatilor din sistemul bugetar.
(3) In derularea activitatii, Directia poate colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunitatii, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
(4) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.


Capitolul III - Organizarea si functionarea structurilor teritoriale din sistemul de probatiune


ARTICOLUL 12 - Organizarea structurilor teritoriale de probatiune
(1) Serviciile de probatiune functioneaza in fiecare municipiu resedinta de judet si in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea serviciilor de probatiune de pe langa tribunale, fiind prevazute in anexa nr. 2.
(2) Prin decizie a directorului general si la propunerea sefilor serviciilor de probatiune pot fi infiintate sedii secundare ale serviciilor de probatiune.
(3) Circumscriptia teritoriala a fiecarui sediu secundar se stabileste prin decizie a directorului general, prin raportare la circumscriptiile teritoriale ale judecatoriilor.
(4) In structura organizatorica a serviciilor de probatiune pot functiona compartimente de specialitate pe domenii de activitate, denumite in continuare birouri, infiintate prin decizie a directorului general, cu incadrarea in numarul de posturi alocat fiecarui serviciu de probatiune.
(5) Structura organizatorica la nivel de servicii de probatiune si sedii secundare, precum si alocarea personalului in serviciile de probatiune, birouri si sediile secundare sunt stabilite prin decizie a directorului general, la propunerea sefului serviciului de probatiune.
(6) Atributiile si competentele aferente serviciilor de probatiune si sediilor secundare se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 13 - Conducerea serviciilor de probatiune si a sediilor secundare
(1) Serviciile de probatiune sunt conduse de sefi serviciu.
(2) Birourile din cadrul serviciilor de probatiune, precum si sediile secundare sunt conduse de sefi de birou.
(3) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea reinnoirii mandatului in aceleasi conditii.
(4) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Seful serviciului de probatiune conduce si reprezinta serviciul in relatia cu Directia si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de lege si de directorul Directiei.
(6) Seful serviciului de probatiune emite decizii, instructiuni si dispozitii si raspunde fata de conducerea Directiei de buna functionare a serviciului, de implementarea la nivel local a directiilor strategice de actiune in domeniul probatiunii si de unificarea practicii.
(7) Sefii de birou se subordoneaza administrativ si functional sefului serviciului de probatiune.
(8) Sefii de birou reprezinta serviciul de probatiune in baza mandatului expres dat prin decizia sefului serviciului.
(9) Seful de birou emite dispozitii si instructiuni si raspunde fata de conducerea Directiei si a serviciului de probatiune de buna functionare a compartimentului ori a sediului secundar pe care il conduce si asigura respectarea prevederilor legale si a standardelor de performanta in activitatea de probatiune.
(10) Atributiile corespunzatoare functiilor de conducere se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 14  - Personalul din serviciile de probatiune si sediile secundare
(1) In serviciile de probatiune si sediile secundare ale acestora isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal de executie: personal de probatiune, functionari publici si personal contractual.
(2) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Atributiile si raspunderile corespunzatoare posturilor din structurile teritoriale de probatiune se stabilesc prin fisele posturilor.
(4) Salarizarea personalului din serviciile de probatiune si sediile secundare se realizeaza corespunzator reglementarilor legale privind salarizarea angajatilor din sistemul bugetar.


Capitolul IV - Finantarea si administrarea sistemului de probatiune


ARTICOLUL 15  - Numarul de posturi la nivelul sistemului national de probatiune
(1) Aparatul central al Directiei functioneaza cu un numar maxim de 90 de posturi, din care 34 de posturi se finanteaza in anul 2014.
(2) Numarul maxim de posturi pentru structurile teritoriale este de 370 de posturi.

ARTICOLUL 16 - Finantarea sistemului national de probatiune
(1) Directia si structurile sale teritoriale sunt finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.
(2) Directia poate primi donatii, sponsorizari si poate accesa alte surse de finantare, conform prevederilor legale.
(3) Anual, se aproba, prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea directorului general, fondul destinat externalizarii de servicii in acord cu legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate Directiei conform legii.
(4) Conditiile si procedura pentru constituirea si utilizarea fondului prevazut la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

ARTICOLUL 17 - Administrarea patrimoniului sistemului national de probatiune
(1) Patrimoniul serviciilor de probatiune de pe langa tribunale si al Directiei de probatiune, inclusiv parcul auto, trece in administrarea si in patrimoniul Directiei. Modalitatile de predare-primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordon al ministrului justitiei.
(2) Directia administreaza echipamentele si sistemele informatice, mobilierul, aparatura birotica, autoturismele, precum si orice alte active ale sistemului de probatiune.
(3) Pentru activitatile specifice desfasurate de Directie si de structurile teritoriale, se constituie un parc auto cu un numar de 82 de autoturisme. Stabilirea numarului de autoturisme pentru fiecare serviciu de probatiune se face prin decizie a directorului general al Directiei in functie de volumul de activitate al acestora.
(4) Consumul de carburanti pentru fiecare autoturism este de maximum 250 de litri pe luna.

ARTICOLUL 18 - Alocarea sumelor pentru cheltuielile de personal si de functionare a sistemului de probatiune
(1) In vederea atingerii scopurilor activitatii sistemului de probatiune, fondurile bugetare necesare pentru resursele financiare, materiale si logistice se asigura prin bugetul Ministerului Justitiei, in vederea functionarii Directiei.
(2) Sediile serviciilor de probatiune stabilite in cadrul instantelor de judecata isi pastreaza destinatia. In cadrul sediilor instantelor de judecata pot fi stabilite si alte spatii pentru serviciile de probatiune. Cheltuielile ocazionate de functionarea serviciilor de probatiune in cadrul instantelor se stabilesc prin protocol de colaborare, incheiat intre Directie si instantele de judecata.
(3) In vederea desfasurarii activitatii sistemului de probatiune, Guvernul, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, precum si parchetele, pun la dispozitia Directiei Nationale de Probatiune, in limita resurselor disponibile, spatii necesare derularii in bune conditii a activitatii specifice a acesteia si a structurilor sale teritoriale.
(4) Modalitatea de punere la dispozitie a spatiilor necesare se realizeaza in baza unor acte normative sau prin protocoale de colaborare intre Directie si institutia publica ce pune la dispozitie spatiul respectiv.
(5) In masura in care nu este posibila asigurarea de spatii in conditiile alin. (2) si (3), Directia poate inchiria, achizitiona sau construi spatii, potrivit legii, pentru desfasurarea activitatii serviciilor de probatiune.
(6) Creditele bugetare necesare activitatii Directiei pentru anul 2013 vor fi alocate din bugetul Ministerului Justitiei in baza protocolului de predare-primire.
(7) Pana la data semnarii protocolului de predare-primire, Directia si structurile sale teritoriale sunt finantate din bugetul Ministerului Justitiei si al tribunalelor.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 19 - Masuri pentru asigurarea indeplinirii de catre Directie a atributiilor de resurse umane
(1) Atributiile privind selectia, evaluarea performantelor profesionale, promovarea si, dupa caz, definitivarea personalului din cadrul sistemului de probatiune sunt indeplinite de catre Directie potrivit legislatiei aplicabile fiecarei categorii de personal.
(2) Pana la operationalizarea departamentului cu atributii de resurse umane din cadrul Directiei, dar nu mai tarziu de 1 aprilie 2014, atributiile privind selectia, evaluarea performantelor profesionale, promovarea si, dupa caz, definitivarea personalului de specialitate juridica, asimilat judecatorilor si procurorilor, a functionarilor publici si a personalului contractual care ocupa functii de executie de la nivelul Directiei se realizeaza de catre Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, in colaborare cu personalul Directiei, potrivit reglementarilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justitiei.
(3) Pana la operationalizarea departamentului cu atributii de resurse umane din cadrul Directiei, dar nu mai tarziu de 1 aprilie 2014, atributiile privind selectia, evaluarea performantelor profesionale, definitivarea si promovarea inspectorilor si consilierilor de probatiune, sunt indeplinite de Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei, in colaborare cu personalul Directiei, potrivit legii si regulamentelor specifice acestei categorii de personal.
(4) La data operationalizarii departamentului cu atributii de resurse umane din cadrul Directiei, acesta preia pe baza de protocol de predare-primire de la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei dosarele profesionale, precum si orice alte documente si evidente in legatura cu cariera personalului angajat in serviciile de probatiune, respectiv in Directie.

ARTICOLUL 20 - Masuri pentru asigurarea indeplinirii de catre Directie a atributiilor economico-financiare si administrative
(1) Pana la operationalizarea departamentului cu atributii economice si administrative de la nivelul Directiei, dar nu mai tarziu de 1 aprilie 2014, executia bugetara, precum si indeplinirea altor activitati cu specific economic si administrativ se realizeaza de catre Directia financiar-contabila si Directia investitii din cadrul Ministerului Justitiei in colaborare cu personalul Directiei.
(2) Pentru perioada in care Ministerul Justitiei asigura conducerea evidentei contabile a Directiei si a structurilor sale teritoriale, in aplicatiile si programele informatice gestionate de Directia financiar-contabila se realizeaza sectiuni distincte pentru sistemul de probatiune.
(3) La data operationalizarii departamentului cu atributii economice si administrative din cadrul Directiei, acesta preia pe baza de protocol de predare-primire de la Directia financiar-contabila si de la Directia investitii din cadrul Ministerului Justitiei toate documentele si evidentele in legatura cu executia bugetului, achizitiile, cheltuielile de personal, patrimoniul sistemului de probatiune, precum si orice alte documente referitoare la finantarea si patrimoniul sistemului de probatiune.
(4) In scopul realizarii executiei bugetare, precum si pentru indeplinirea altor activitati cu specific economic de catre Directia financiar-contabila si Directia investitii din cadrul Ministerului Justitiei, se pot delega sau detasa, in conditiile legii, in cadrul acestor directii persoane din cadrul institutiilor aflate in subordinea Ministerului Justitiei, din cadrul altor institutii publice centrale ori din cadrul instantelor sau parchetelor.
(5) Pana la operationalizarea departamentului cu atributii economico-administrative din cadrul Directiei, tribunalele colaboreaza cu departamentele din Ministerul Justitiei, pentru a asigura din punct de vedere logistic, administrativ si financiar functionarea serviciilor de probatiune.

ARTICOLUL 21 - Masuri pentru asigurarea indeplinirii de catre Directie a altor atributii prevazute de lege
(1) Pana la operationalizarea departamentelor din cadrul Directiei, altele decat cele prevazute la art. 19 si 20, atributiile prevazute la art. 10 din prezenta hotarare se duc la indeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, potrivit specificului acestora.
(2) Directia tehnologia informatiei din Ministerul Justitiei si tribunalele asigura si gestioneaza sistemele si echipamentele de tehnologia informatiei ale Directiei, respectiv ale structurilor teritoriale, pana la angajarea personalului specializat in Directie si in structurile teritoriale.
(3) Pana la data angajarii personalului specializat pentru conducerea autoturismelor aflate in dotarea serviciilor de probatiune, acestea sunt deservite de conducatori auto din cadrul tribunalelor.

ARTICOLUL 22 - Preluarea personalului din cadrul Directiei de probatiune si din cadrul altor institutii
(1) Prin reorganizarea Ministerului Justitiei si infiintarea Directiei Nationale de Probatiune, posturile din cadrul Directiei de probatiune si personalul incadrat pe acestea, precum si posturile vacante din cadrul acestei directii sunt preluate de Directie, prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Posturile din serviciile de probatiune de pe langa tribunale si personalul incadrat pe acestea, precum si posturile vacante de consilier de probatiune sunt preluate de Directie, prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Personalul din serviciile de probatiune de pe langa tribunale si din Directia de probatiune, preluat in cadrul Directiei, se considera transferat.
(4) Numirea personalului de probatiune care a promovat concursul de ocupare a posturilor vacante de consilier de probatiune aflat in derulare la momentul intrarii in vigoare a prezentei hotarari se realizeaza prin ordin al ministrului justitiei, in cadrul serviciilor de probatiune din subordinea Directiei.

ARTICOLUL 23 - Ocuparea functiilor de conducere si de executie din aparatul central al Directiei
(1) Pana la ocuparea prin concurs in conditiile stabilite de lege, a functiilor de director general, director general adjunct, director de directie, sef serviciu si sef birou, pe aceste functii pot fi delegate, sau, dupa caz, pot exercita cu caracter temporar functia de conducere, persoane care fac parte din categoriile de personal prevazute de Legea nr. 252/2013.
(2) In cadrul Directiei pot fi delegati, detasati sau dupa caz, transferati, in conditiile legii functionari publici, personal contractual, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, respectiv consilieri de probatiune, din cadrul Ministerului Justitiei, din institutiile subordonate acestuia, din cadrul instantelor sau parchetelor, serviciilor de probatiune sau din cadrul altor institutii publice.

ARTICOLUL 24  - Dispozitii finale
(1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, locatiile serviciilor de probatiune care functioneaza in alta localitate decat municipiul resedinta de judet devin sedii secundare ale serviciilor de probatiune.
(3) Prevederile art. 12 alin. (3) intra in vigoare la data de 1 februarie 2014.


Anexa nr. 1 - ORGANIGRAMA Directiei Nationale de Probatiune


Sursa: varianta online Monitorul OficialAnexa nr. 2 - SERVICIILE DE PROBATIUNE din subordinea Directiei Nationale de Probatiune


1. Serviciul de probatiune Alba
2. Serviciul de probatiune Arad
3. Serviciul de probatiune Arges
4. Serviciul de probatiune Bacau
5. Serviciul de probatiune Bihor
6. Serviciul de probatiune Bistrita-Nasaud
7. Serviciul de probatiune Botosani
8. Serviciul de probatiune Brasov
9. Serviciul de probatiune Braila
10. Serviciul de probatiune Bucuresti
11. Serviciul de probatiune Buzau
12. Serviciul de probatiune Caras-Severin
13. Serviciul de probatiune Calarasi
14. Serviciul de probatiune Cluj
15. Serviciul de probatiune Constanta
16. Serviciul de probatiune Covasna
17. Serviciul de probatiune Dambovita
18. Serviciul de probatiune Dolj
19. Serviciul de probatiune Galati
20. Serviciul de probatiune Giurgiu
21. Serviciul de probatiune Gorj
22. Serviciul de probatiune Harghita
23. Serviciul de probatiune Hunedoara
24. Serviciul de probatiune Ialomita
25. Serviciul de probatiune Iasi
26. Serviciul de probatiune Ilfov
27. Serviciul de probatiune Maramures
28. Serviciul de probatiune Mehedinti
29. Serviciul de probatiune Mures
30. Serviciul de probatiune Neamt
31. Serviciul de probatiune Olt
32. Serviciul de probatiune Prahova
33. Serviciul de probatiune Satu Mare
34. Serviciul de probatiune Salaj
35. Serviciul de probatiune Sibiu
36. Serviciul de probatiune Suceava
37. Serviciul de probatiune Teleorman
38. Serviciul de probatiune Timis
39. Serviciul de probatiune Tulcea
40. Serviciul de probatiune Vaslui
41. Serviciul de probatiune Valcea
42. Serviciul de probatiune Vrancea
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014
Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Lege nr. 252/2013
Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 253/2013
HG 508/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei. Hotararea nr. 508/2012
Legea 224/2011 privind aprobarea OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Lege nr. 224/2011
OG 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune. Ordonanta nr. 26/2010
Ordinul 1871/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind definitivarea in functie si promovarea in grade profesionale a personalului din serviciile de probatiune
Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune
Ordin nr. 2114/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune
Ordin nr. 915/2008 pentru stabilirea locatiilor in care se deruleaza activitatea serviciilor de probatiune
Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune [2006]
Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala. Cod 536. Actualizat la 10.02.2014
Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihail Udroiu,Editie coordonata si prefatata de jud. dr. Mihail Udroiu

Pret: 16.9 lei
14.36 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: