DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Hotarare 1064/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24 decembrie 2013

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA - NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991


Art. 1
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) amenajament pastoral - documentatie care cuprinde masurile tehnice, organizatorice si economice necesare ameliorarii si exploatarii pajistilor;
b) autoritate competenta - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa;
c) utilizator - crescator de animale persoana fizica avand animale inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE) /crescator de animale orice tip de persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilorCodului civil, avand animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala;
d) capacitate de pasunat - reprezinta numarul de animale care pot fi hranite pe suprafata de 1 ha de pajiste in intreaga perioada de pasunat, se exprima in unitati vita mare (UVM) la hectar si se determina prin raportarea productiei efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM.

Art. 2
Pajistile aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al municipiului Bucuresti administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului, cele aflate in proprietatea publica a statului administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si pajistile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, inregistrate in registrul agricol ca pasune/faneata la data de 1 ianuarie 2007, alcatuiesc suprafata de pajisti care trebuie mentinuta la nivel national.


Art. 3
Autoritatea competenta actualizeaza anual baza de date cu suprafetele de pajisti scoase din circuitul agricol si cu cele recuperate si analizeaza, la solicitarea directiilor pentru agricultura judetene, documentatiile privind scoaterea definitiva din circuitul agricol a pajistilor si emite avizul potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 4
Administrarea pajistilor aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, municipiilor si al municipiului Bucuresti se face de catre consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 5
(1) Primarul, prin aparatul de specialitate, verifica respectarea masurilor pentru folosinta pajistilor, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru buna administrare a pajistilor, secretarul unitatii administrativ-teritoriale tine registrul cu actele de evidenta a pajistilor, planul cadastral al suprafetelor concesionate sau inchiriate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 6
(1) Pentru mentinerea suprafetelor, punerea in valoare, folosirea optima a pajistilor si protectia mediului, se pot incheia contracte de inchiriere sau concesiune, cu asigurarea incarcaturii optime de animale, calculata conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor amenajamentele pastorale si conditii speciale de indeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Utilizarea pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor se face de catre membrii colectivitatii locale, proprietari de animale inregistrate in RNE.
(4) In vederea incheierii contractelor de inchiriere sau concesiune a pajistilor aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor, crescatorii de animale din cadrul colectivitatii locale vor depune la compartimentul functional din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale documente care atesta ca animalele din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicita suprafete de pajisti sunt inscrise in RNE.
(5) Capacitatea de pasunat se stabileste de catre persoane imputernicite de catre primar si se aproba de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si se transmite la consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(6) Pretul mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste se stabileste, in conditiile legii, prin hotarari ale consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si se comunica consiliilor locale sau consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.
(7) Pretul prevazut in contractele de concesiune/inchiriere pe hectar se aproba, in conditiile legii, de catre consiliile locale, in functie de capacitatea de pasunat si de pretul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 7
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe pajisti se pot amplasa constructii care deservesc activitati agricole, cu respectarea legilor in vigoare, respectiv:
a) adaposturi pentru animale, anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru masini agricole si utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum si adaposturi temporare si umbrare pentru animale;
b) surse de apa potabila, puturi, aductii de apa pentru exploatatie;
c) investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile, exclusiv in scopul asigurarii energiei pentru consumul propriu al exploatatiei, sub rezerva neafectarii exploatarii pajistilor.

Art. 8
(1) Modul de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamente pastorale, in conditiile legii.
(2) Proiectele de amenajamente pastorale se intocmesc de catre specialistii din cadrul primariilor, al directiilor judetene pentru agricultura si din cadrul camerelor agricole judetene aflate in subordinea consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau de catre specialistii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, dupa caz, pana la data de 1 noiembrie 2014, si se aproba de autoritatea competenta, dupa care acestea se transmit detinatorilor/administratorilor pajistilor, dupa caz. Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizeaza la o perioada de 10 ani.
(3) Pana la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajistilor aflate in domeniul public si/sau privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor administrate de consiliile locale ale acestora si al municipiului Bucuresti administrat de consiliul general, precum si a celor aflate in domeniul public si/sau privat al statului administrate de Agentia Domeniilor Statului se face conform regulamentului de pasunat intocmit de catre administratorii acestora.
(4) Amenajamentul pastoral se intocmeste in doua exemplare, unul pentru detinator/administrator si unul pentru directiile judetene pentru agricultura, respectiv a municipiului Bucuresti.
(5) Modul de implementare a amenajamentului pastoral se stabileste prin contractul de concesiune sau inchiriere, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 9
(1) Amenajamentul pastoral cuprinde:
a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schita pajistii sau planul cadastral;
b) determinarea suprafetei pajistii sau a portiunilor din care se compune pajistea, cu prezentarea denumirii, suprafetei, vecinatatilor si a hotarelor;
c) descrierea situatiei geografice si topografice a pajistii sau a diferitelor unitati in cazul in care pajistea se compune din mai multe portiuni;
d) descrierea solului pajistii;
e) descrierea florei pajistii;
f) calitatea pajistii;
g) determinarea partilor de pajiste care sunt oprite de la pasunat;
h) perioada de pasunat;
i) capacitatea de pasunat si incarcatura optima;
j) stabilirea cailor de acces;
k) stabilirea surselor si a locurilor de adapat;
l) locurile de adapost pentru animale si oameni;
m) impartirea pajistii pe unitati de exploatare si tarlale pentru diferite specii;
n) lucrarile care se executa in fiecare an pentru intretinerea si cresterea fertilitatii solului;
o) lucrarile de imbunatatire anuala si pe termen lung;
p) lucrarile tehnice si instalatiile care se utilizeaza, cu indicarea locului de amplasare.
(2) Incarcatura optima de animale, stabilita conform prevederilor legale in vigoare, se prevede in amenajamentul pastoral.
(3) Controlul implementarii amenajamentelor pastorale se realizeaza de inspectori din cadrul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" prin oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie in zootehnie.

Art. 10
Introducerea animalelor pe pajisti este permisa doar in perioada de pasunat prevazuta in amenajamentul pastoral.

Art. 11
(1) Pentru insamantarea/suprainsamantarea pajistilor se utilizeaza semintele de plante prevazute in amenajament.
(2) Specialistii din unitatile de cercetare stiintifica din domeniul pajistilor, cresterii animalelor ierbivore si silvicultura, cei din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", la solicitarea directiilor judetene pentru agricultura, stabilesc formulele de amestecuri de graminee si leguminoase perene pentru suprainsamantarea si reinsamantarea pajistilor, in functie de conditiile naturale, modul de folosire si nivelul de intensivizare a productiei pajistilor.

Art. 12
Responsabilitatea pentru respectarea bunelor conditii agricole si de mediu revine exclusiv utilizatorilor.

Art. 13
(1) Controlul mentinerii, intretinerii si utilizarii fondului pastoral national se asigura de autoritatea competenta care raspunde de gestionarea si mentinerea suprafetelor de pajisti, prin personalul propriu si prin personalul structurilor teritoriale de specialitate, pentru:
a) controlul mentinerii suprafetelor de pajisti inregistrate la data de 1 ianuarie 2007 in Registrul agricol;
b) controlul modului in care se aplica si se respecta prevederile din amenajamentele pastorale;
c) modul de atribuire a pajistilor aflate in administrarea consiliilor locale.
(2) Primarul, prin aparatul de specialitate, asigura controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajistile concesionate sau inchiriate.
(3) Pentru controlul respectarii regimului pastoral si a prevederilor amenajamentelor pastorale, utilizatorii de pajisti vor permite accesul personalului imputernicit, dupa instiintarea prealabila a acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare
OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatulu
OUG 22/2013 pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Ordonanta de urgenta nr. 22/2013
Ordin nr. 30/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 120/2011
Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012
OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
OUG 65/2011 privind modificarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru. Ordin nr. 844/2010
OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanta de urgenta 64/2010
Legea 71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Hotarare nr. 9/2010 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de ancheta privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de imbunatatiri funciare
Legea 67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Ordin nr. 624/2009 privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectoru
Lege 310/2009 privind aprobarea OUG nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996
OUG nr. 39/2009 privind unele masuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii. Ordonanta de urgenta nr. 39/2009
Legea fondului funciar, legea nr. 18/1991, republicata 1998
Lege nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
Legea nr. 138/2004, legea imbunatatirilor funciare - republicata 2009
Hotarare nr. 420/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare in anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecarei activitati
Legislatia finantelor publice. Cod 580. Actualizat la 5.10.2015
Edi#355ie coordonat#259 #351i prefa#355at#259 de Monica Amalia Ra#355iu #351i Simona Ghergh

Pret: 19.9 lei
16.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: