DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotararea nr. 844 din 11 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007
Modificari la REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitivUNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA * Sursa oficiala, pe care o recomandam: www.unbr.ro

Consiliul Uniunii
Art. I - Decizia Consiliului UNBR nr. 268/22 septembrie 2007 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) – Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, adopta REGULAMENTUL–CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv, prevazut in anexa la prezenta decizie. In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) si (4), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Lege) si art. 33 – 36, art. 291 – 295 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007,
(2) - Primirea in profesia de avocat se realizeaza prin examene distincte pentru primirea in profesie ca avocat stagiar si respectiv pentru primirea in profesie a persoanelor care s-au definitivat in alte profesii juridice.”

Art. II - Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007 intitulata "REGULAMENT - CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv" se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art. 1 alin.(1) si alin. (3) se abroga

2. Art. 1 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 1
"(2) – Primirea in profesia de avocat se obtine pe baza unui examen organizat in temeiul art.16 alin.(1) din Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat (in continuare Lege) cu respectarea hotararilor Consiliului U.N.B.R. adoptate conform art. 63 lit. h) din Lege, a principiilor transparentei, egalitatii de tratament si al responsabilitatii fiecarui membru al Comisiilor de examen.”

3. Dupa art. 1 alin. (2) se introduc trei noi alineate 2^1, 2^2 si 263 cu urmatorul continut:
Art. 1
"(2^1) – Caracterul unitar al examenului implica respectarea urmatoarelor principii: regulament de examen unic, data unica de examen, identitatea materiei de examen si a modalitatilor de examinare, subiecte unice cu acelasi grad de dificultate si identitatea criteriilor de evaluare la nivel national.
(2^2) – Responsabilitatea respectarii caracterului unitar al examenului revine Consiliului U.N.B.R.
(2^3) – Comisia de examen va fi desemnata si isi va desfasura activitatea conform hotararii Consiliului U.N.B.R. de organizare a examenului."

4. Art. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 4
"(1)
Examenul se organizeaza anual. Consiliului U.N.B.R. poate organiza mai multe examene intr-un an, numai daca cerinte legate de politica profesionala privind selectia la primirea in profesia de avocat, o impun.(2)
a) organizarea si exercitarea profesiei de avocat; Examenul consta in sustinerea unor probe scrise la urmatoarele materii:
b) drept civil;
c) drept procesual civil;
d) drept penal;
e) drept procesual penal.
(3) Data, metodologia, calendarul de desfasurare a examenului, taxa de inscriere, modalitatea de plata, tematica si bibliografia de examen se stabilesc prin hotararea Consiliului U.N.B.R., vor fi publicate pe website-ul U.N.B.R. si anuntate intr-un ziar de mare tiraj, inainte de data stabilita pentru examen. In termen de cel mult 5 zile de la publicare, fiecare barou va anunta, prin publicare intr-un ziar local si pe site-ul baroului, organizarea examenului si informatiile cuprinse la alin. (7) lit. f) de mai jos.
(4) Cererile de inscriere tipizate vor fi editate de barouri, dupa modelul aprobat de catre Consiliul U.N.B.R., prevazut in Anexa nr. 2, sectiunile 1 si 2.
(5) La inscrierea candidatilor, barourile vor pune la dispozitia acestora cererea tipizata, si, la cerere, tematica si bibliografia stabilite pentru examen cuprinsa in Anexa nr. 3, sectiunile nr. 1 si 2, in conditiile in care solicitantul suporta costul tiparirii acestora.
(6) Cererea pentru inscrierea la examen impreuna cu dosarul de inscriere se va depune de candidat cu cel putin 25 de zile inainte de data examenului la sediul baroului in care candidatul doreste sa exercite profesia, insotita de o declaratie din care rezulta ca in cazul in care va fi declarat admis, candidatul intelege ca nu poate sa se inscrie in alt barou decat cel la care a depus cererea de inscriere la examen.
(7) La cerere se anexeaza urmatoarele acte:
a) certificatul de nastere, in copie certificata;
b) actul de identitate, in copie certificata;
c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie certificata; in cazul in care diploma de licenta s-a obtinut dupa anul 1995, se va depune si copia certificata a foii matricole eliberata de facultatea absolvita, daca inscrisul a fost eliberat pana la data inscrierii la examen;
d) dovada formei de invatamant absolvite (zi, frecventa redusa, invatamant la distanta) in situatia in care diploma de licenta sau adeverinta provizorie nu face aceasta precizare;
e) dovada de plata a taxei de inscriere la examen in original;
f) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
g) certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica, eliberat de institutia sanitara stabilita de barou si mentionata in anuntul de organizare a examenului efectuat de barou, prevazut la alin.(3).
h) certificat eliberat de baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.
(8) Cuantumul taxei de inscriere la examen se stabileste prin hotararea Consiliului U.N.B.R., in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea examenului. Taxa de inscriere la examen se poate achita prin orice instrument de plata, cu mentiunea "Taxa examen primire in profesia de avocat sesiunea …………” sau in numerar, la casieria baroului la care se face inscrierea. Din sumele astfel incasate, Barourile vor vira in contul U.N.B.R., prin ordin de plata, cota parte ce revine U.N.B.R. si care va avea destinatia hotarata de Consiliul U.N.B.R.
(9) Taxa de inscriere la examen se restituie candidatilor care nu s-au prezentat la sustinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, in proportia stabilita prin hotararea Consiliului U.N.B.R., precum si candidatilor retrasi anterior afisarii listelor cu rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de participare la examen. Cererea de restituire a taxei de inscriere la examen se depune la barou. Pentru cota parte virata la U.N.B.R., cererea se inainteaza de catre barou la U.N.B.R., pentru solutionare. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare, respectiv de la comunicarea acesteia de catre barou la U.N.B.R., prin hotarare a presedintelui subcomisiei de examen, respectiv a Presedintelui U.N.B.R.
(10) Consiliile barourilor verifica indeplinirea conditiilor de inscriere, centralizeaza dosarele candidatilor, intocmesc si afiseaza lista candidatilor care indeplinesc conditiile de inscriere la examen si afiseaza lista finala a candidatilor admisi pentru sustinerea examenului. Cu cel mult 15 zile inainte de data inceperii examenului, consiliile barourilor vor preda subcomisiilor de examen dosarele candidatilor, inclusiv rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de inscriere la examen, conform competentelor stabilite prin prezentul Regulament.
(11) In desfasurarea examenului, consiliile barourilor au urmatoarele competente: identifica si, dupa caz, pregatesc spatiile adecvate pentru sustinerea probelor de examen, procura necesarul de rechizite, iau masuri pentru asigurarea serviciilor de asistenta medicala pe parcursul desfasurarii examenului si de paza, necesare pentru pastrarea ordinii publice la locurile de examinare si de evaluare a candidatilor, asigura formalitatile necesare acoperirii cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dupa caz, pentru membrii comisiilor.”

5. Art. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 5
"(1)
In vederea asigurarii caracterului unitar al examenului, Consiliul U.N.B.R., la propunerile barourilor, constituie Comisia nationala de examen si subcomisiile acesteia, numeste un presedinte dintre membrii acesteia si stabileste modalitatea de examinare.
(2) In cazul gruparii mai multor barouri pentru organizarea examenului de primire in profesie, consiliile barourilor interesate decid asupra desocotirii cheltuielilor aferente organizarii acestuia.
(3) Comisia nationala de examen va avea urmatoarele competente:
a) elaborarea subiectelor unice de examen;
b) elaborarea criteriilor de evaluare si a baremurilor de corectare unice.
(4) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Toti membrii subcomisiilor vor completa declaratii pe propria raspundere in acest sens. (5) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (3) se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiilor, membrul in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui subcomisiei, in vederea inlocuirii sale.”

6. Art. 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 6
"(1)
Subcomisia de examen se organizeaza la nivelul fiecarui centru de examen si se compune din avocati definitivi, cu reputatie nestirbita, care au deprinderi de verificare a cunostintelor de specialitate prevazute in materiile de examen.
(2) Membrii comisiei desemnati pentru corectarea lucrarilor si pentru solutionarea contestatiilor vor fi numiti dintre persoanele care au fost inscrise in baza de date a baroului ca avand experienta in verificarea cunostintelor de specialitate ale candidatilor precum si experienta privind metodele si tehnicile de evaluare.
(3) Din comisiile de examen pot face parte lectori ai I.N.P.P.A. sau ai centrelor teritoriale I.N.P.P.A.

7. Art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 7
"Subcomisia de examen are urmatoarele atributii:
a) asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise, la sediul subcomisiei si in timpul transportului acestora;
b) asigura confectionarea stampilelor-tip pentru examen, care sunt numerotate;
c) instruieste cu 24 - 48 de ore inaintea datei examenului persoanele care asigura supravegherea in salile de examen, responsabili de sala si supraveghetori, numiti prin hotarare a presedintelui subcomisiei de examen;
d) preia de la presedintele subcomisiei de examen subiectele si baremurile de evaluare si de notare, comunicate electronic, de catre Comisia nationala de examen;
e) pastreaza in conditii de deplina siguranta subiectele si baremurile de evaluare si notare;
f) coordoneaza multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in functie de numarul candidatilor, sigiland apoi plicurile continand necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
g) repartizeaza candidatii pe sali in ordine alfabetica, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore inainte de fiecare proba pe site-ul baroului, la sediul acestuia, precum si pe usile salilor in care se desfasoara probele;
h) distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
i) afiseaza baremul de evaluare si notare comunicate electronic de catre Comisia nationala de examen, la localurile de examen, dupa incheierea fiecarei probe si asigura publicarea acestuia pe site-ul baroului;
j) organizeaza transportul lucrarilor scrise de la localurile de examen la sediul subcomisiei de examen si raspunde de securitatea acestora;
k) ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara probele scrise de examen sa nu patrunda persoane straine neautorizate de comisie sau neprevazute de prezentul regulament;
l) calculeaza mediile generale si intocmeste listele finale;
m) asigura respectarea procedurii de evaluare si notare;
n) analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului si prezinta concluziile consiliului baroului si Comisiei nationale de examen;
o) Informeaza de indata presedintele subcomisiei de examen cu privire la orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
p) asigura afisarea si publicarea simultana pe site-ul baroului si la sediul subcomisiei de examen a rezultatelor examenului si asigura transmiterea rezultatelor catre U.N.B.R.;
r) propune Consiliului U.N.B.R. eventualele modificari in modul de organizare si desfasurare a examenului;
s) exercita orice alte atributii necesare bunei desfasurari a examenului.”

8. Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 8
"(1)
Presedintele subcomisiei de examen ia toate masurile necesare aducerii la indeplinire a atributiilor prevazute la art. 7.
(2) In acest scop, presedintele repartizeaza sarcinile membrilor subcomisiei si supraveghetorilor, precum si sarcinile ce revin persoanelor cu atributii in desfasurarea examenului.
(3) Presedintele subcomisiei de examen coordoneaza si controleaza aducerea la indeplinire a acestor sarcini, iar fiecare membru al subcomisiei poarta intreaga raspundere pentru realizarea atributiilor prevazute la art.7.”

9. Art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 9
"(1) Evaluarea si notarea lucrarilor si solutionarea contestatiilor se realizeaza de comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Comisia de solutionare a contestatiilor care ca atributie solutionarea contestatiilor formulate impotriva rezultatelor obtinute la fiecare dintre probele de examen.
(3) Aceeasi persoana nu poate face parte din cele doua comisii de la alin. (1).
(4) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior.
(5) Membrii comisiei de corectare a lucrarilor si comisiei de solutionare a contestatiilor vor semna contracte de participare in comisii cu privire la modalitatile de plata si respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament.
(6) Declaratiile si contractele de participare in comisii si subcomisii vor fi centralizate de comisia de examen respectiv subcomisia de examen si se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen.
(7) In comisiile prevazute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti.”

10. Art. 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 10
"(1) Dintre membrii Comisiei nationale de examen se constituie comisia de elaborare a subiectelor alcatuita din membrii desemnati pentru fiecare disciplina de examen in parte. (2) Aceeasi persoana nu poate elabora subiecte decat la o singura materie de examen.
(3) Comisia nationala de elaborare a subiectelor are in principal urmatoarele atributii:
a) - elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmatoarelor reguli:
- subiectele sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul U.N.B.R.;
- subiectele sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate corespunzator continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
- sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
- timpul necesar rezolvarii subiectelor sa nu depaseasca timpul alocat desfasurarii probei de examen;
- sa se asigure unitatea de evaluare la nivelul intregului examen;
b) - predarea catre Presedintele Comisiei nationale de examen, a subiectelor, in plicuri sigilate, cu cel mult 12 ore inainte de desfasurarea probelor scrise;
c) - elaborarea baremului pentru subiecte si a unui ghid de corectare, pentru asigurarea unitatii de apreciere si evaluare din partea membrilor subcomisiilor de corectare a lucrarilor.

11. Art. 11 si art. 12 se abroga

12. Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 13
"(1) Verificarea indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat, prevazute de Lege si Statut se realizeaza de consiliul baroului.
(2) Rezultatele verificarii se valideaza de consiliul baroului si se afiseaza la sediul baroului, cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data examenului.
(3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisarea listei la sediile barourilor.
(4) Contestatiile se depun la sediile barourilor si se inainteaza de indata, prin fax, Comisiei Permanente a U.N.B.R
(5) Contestatiile se solutioneaza prin hotarare definitiva de Comisia Permanenta a U.N.B.R. cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data examenului. Comisia Permanenta poate delega atributia de solutionare a contestatiilor Presedintelui si vicepresedintilor U.N.B.R.
(6) Hotararea de solutionare a contestatiilor se comunica contestatorului, de indata, inclusiv prin fax, daca in contestatie se mentioneaza acceptarea acestui mod de comunicare.
(7) Lista finala a candidatilor va reflecta inclusiv modul de solutionare a contestatiilor si se afiseaza la sediile barourilor si se publica simultan pe site-urile acestora cel mai tarziu cu 10 zile inainte de data examenului. Publicarea listei finale a candidatilor echivaleaza cu comunicarea modului de solutionare a contestatiei.”

13. Art. 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 14
"(1) Examinarea candidatilor consta in sustinerea de probe scrise, subiectele de examen fiind stabilite distinct, dupa cum urmeaza:
a) in cazul examenului de primire in profesie ca avocat stagiar, subiectele vor urmari verificarea cunostintelor teoretice ale candidatilor;
b) in cazul examenului de primire in profesie a persoanelor care s-au definitivat in alte profesii juridice, subiectele vor urmari verificarea cunostintelor teoretice si practice ale candidatilor privind organizarea, exercitarea si deontologia profesiei de avocat precum si deprinderile si aptitudinile acestora privind aplicarea in practica, in forme si modalitati specifice exercitarii profesiei de avocat, a cunostintelor teoretice, a doctrinei si a jurisprudentei din materiile de examen.”

14. Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 15
“(1) Se interzice candidatilor sa detina asupra lor pe timpul desfasurarii probelor de examen orice surse de informare si mijloace de comunicare, de orice fel, cu exceptia celor specific autorizate de Comisia nationala de examen, sub sanctiunea eliminarii din examen pentru frauda.
(2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor la probele scrise este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba si nu poate depasi 4 ore, socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor catre toti candidatii.
(3) La probele scrise lucrarile se evalueaza in sistemul de notare de la 1 (unu) la 10 (zece).”

15. Art. 16 se abroga

16. Art. 17 alin. (3) si (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 17
"(3) Candidatii ocupa locurile in salile de examen la probele scrise in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o foaie de examen tipizata, cu stampila subcomisiei de examen, pe care isi scrie cu majuscule numele si prenumele si completeaza citet celelalte date. Coltul tezei de examen va fi lipit si stampilat la momentul predarii lucrarii, numai dupa ce persoanele care supravegheaza sala de examinare au verificat identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce responsabilii de sala au semnat in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.
(4) Din momentul deschiderii plicului in care se afla subiectele de examen niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.”

18. Art. 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 18
"(1) Pe parcursul desfasurarii probelor de examen membrii subcomisiei de examen si supraveghetorii de sali nu pot da candidatilor indicatii sau informatii referitoare la rezolvarea subiectelor / testului si nu pot aduce modificari acesta / acestea si baremului de evaluare si notare. Orice nelamurire legata de subiecte se solutioneaza numai de catre Comisia nationala de elaborare a subiectelor.
(2) In cazul in care unii candidati doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte formulare tipizate. Acest lucru este consemnat de catre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Foile de examen tipizate folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "Anulat", se semneaza de 2 supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
(3) Fiecare candidat primeste atatea formulare tipizate de examen cate ii sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrarile sub semnatura in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (2). Ultimii 3 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
(5) Toti candidatii semneaza, in momentul predarii lucrarilor, in procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Presedintele subcomisiei de examen preia lucrarile sub semnatura de la supraveghetori, dupa care le preda pe baza de proces-verbal fiecarui membru al subcomisiei de examen desemnat sa evalueze lucrarile.
(7) Frauda atrage eliminarea imediata din examen. Se va considera ca fiind frauda oricare dintre urmatoarele:
a) inscrierea numelui candidatului pe teza de examen in afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii;
b) copierea de la alti candidati;
c) comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate in afara sau in interiorul salii de examinare;
d) detinerea de tiparituri sau alte inscrisuri continand surse de informare privind materia de examen, indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate in timpul examenului;
e) detinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, notebook-uri, ceasuri etc.) si indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate in timpul examenului;
f) inlocuirea lucrarii scrise redactate la examen cu o lucrare pregatita anterior intrarii la examen;
g) substituirea de persoana.
(8) In cazurile prevazute la alin. (7) de mai sus, frauda si modul de realizare a acesteia vor fi consemnate intr-un proces verbal ce se va intocmi pe loc de catre responsabilul de sala iar lucrarea se va anula cu mentiunea "Frauda". Procesul-verbal va fi comunicat subcomisiei de examen, care va elibera candidatului o copie, la cererea acestuia.
(9) Pentru fiecare sala de examen se intocmeste un proces-verbal, semnat de responsabilul de sala si de supraveghetori, cuprinzand numarul candidatilor inscrisi si prezenti precum si numele responsabilului de sala si al supraveghetorilor.”

18. Art. 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 19
"Baremul de evaluare si notare stabilit de Comisia nationala de elaborare a subiectelor pentru fiecare proba scrisa se afiseaza la localul de examen imediat dupa incheierea probei la nivel national. In termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se solutioneaza de Comisia nationala de examen in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit in urma solutionarii contestatiilor se publica pe site-ul U.N.B.R., barourilor si la sediul subcomisiilor de examen.”

19. Art. 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 20
"(1) Corectarea lucrarilor se face, numai dupa solutionarea tuturor contestatiilor privitoare la baremul afisat, separat, de catre 2 membri ai subcomisiei de corectare a lucrarilor, pentru fiecare dintre materiile de examinare. Corectarea si notarea lucrarilor se face cu respectarea baremelor de notare stabilite de redactorul subiectelor, ori de Comisia nationala de elaborare a subiectelor, in caz de admitere a contestatilor privind baremul de corectare.
(2) Lucrarile scrise se noteaza, pentru fiecare dintre materiile de examinare, cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale. Corectarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderouri de notare separate, in care fiecare lucrare va figura cu un numar de identificare, aplicat inainte de inceperea operatiunilor de corectare.
(3) Notarea fiecarei lucrari pe borderou se face de catre fiecare corector. Borderoul va fi semnat de ambii corectori, pe fiecare pagina. Nota finala la fiecare materie o reprezinta media celor doua note acordate si va fi evidentiata, corespunzator, pe borderou si consemnata, ca atare, sub semnatura ambilor corectori, pe lucrarea scrisa corectata.
(4) Daca intre notele acordate si mentionate pe borderou, pentru aceeasi lucrare, diferenta este mai mare de un punct, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori de catre presedintele subcomisiei de examen, prin tragere la sorti, consemnata intr-un proces verbal distinct, subscris de presedintele subcomisiei de examen si de cei doi corectori.
(5) Nota data la reevaluare se consemneaza intr-un borderou de notare distinct, sub semnatura celor 3 membri ai comisiei de reevaluare, si se trece pe lucrare, sub semnatura, de catre cei 3 corectori. Nota 1 (unu) se acorda atunci cand punctajul obtinut de candidat, ca medie sau in urma reevaluarii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
(6) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, in rubrica speciala a foii de concurs, sub semnatura, de catre corectori. Dupa ce toate lucrarile scrise au fost corectate si notate, iar notele, inscrise pe lucrari, acestea se deschid in prezenta presedintelui comisiei de examen, iar notele finale se inregistreaza imediat in borderourile de examen.
(7) Mediile aritmetice vor fi calculate cu doua zecimale.
(8) Regulile prevazute la alineatele (2) – (4) nu se aplica in cazul in care corectarea se face in sistem electronic.
(9) Rezultatele examenului la probele scrise se afiseaza la sediul baroului si la localul de examen, in cazul in care acestea nu coincid, imediat dupa terminarea evaluarii de catre fiecare subcomisie de examen, cu mentionarea datei si orei afisarii. Afisarea se constata prin proces verbal semnat de presedintele subcomisiei de examen.”

20. Art. 21 alin. (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Art. 21
"(1) Candidatii pot contesta nota obtinuta la probele scrise. Contestatia se depune la Barou / Centrul de examen in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se pot inregistra si prin fax.”
"(2) Contestatiile se solutioneaza de catre membrii comisiei desemnati sa solutioneze contestatiile in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).”

21. Dupa art. 21 alin. (2) se introduc cinci noi alineate, 3, 4, 5, 6, si 7 cu urmatorul continut:
Art. 21
"(1) Candidatii pot contesta nota obtinuta la probele scrise. Contestatia se depune la Barou / Centrul de examen in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se pot inregistra si prin fax. ”
"(3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise vor fi resigilate si renumerotate, fiind inscrise intr-un borderou separat.
(4) Fiecare lucrare a carei nota initiala a fost contestata se recorecteaza de catre 2 membri ai subcomisiei de solutionare a contestatiilor. In cazul in care se constata o diferenta mai mare de un punct intre notele celor 2 corectori si cel putin una dintre note este minimum 5 sau daca diferenta dintre media stabilita de subcomisia de corectare a lucrarilor si de subcomisia de solutionare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, in favoarea candidatului, nota finala va fi stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori membri ai subcomisiei de solutionare a contestatiilor si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori prin tragere la sorti de catre presedintele subcomisiei de examen.
(5) Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila.
(6) Nota acordata la solutionarea contestatiei nu poate fi mai mica decat nota contestata.
(7) Regulile prevazute la alineatele (3) – (6) nu se aplica in cazul in care corectarea se face in sistem electronic, cand, in vederea solutionarii contestatiilor, tezele vor fi resigilate, renumerotate si reevaluate. Rezultatul reevaluarii este irevocabil.”

22. Art. 23 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 23
"(1) Lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului se publica simultan pe site-ul baroului si prin afisare la sediul baroului si la localul de examen in situatia in care acestea nu coincid si se comunica la U.N.B.R – Comisia nationala de examen.”

23. Art. 24 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 24
"(1) Neinscrierea in barou, in termen de cel mult 2 ani de la data validarii rezultatelor examenului, in conditiile art. 37 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat a candidatului declarat admis atrage decaderea acestuia din dreptul de a solicita inscrierea in barou.”

24. Dupa capitolul I se introduce Capitolul I1 "Examenul de primire in profesie a persoanelor care s-au definitivat in alte profesii juridice”, care cuprinde doua articole, art. 24^1 si art. 24^2, cu urmatorul cuprins:
Art. 24^1
"(1) La examen se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 11 din Lege si care au promovat examenul de definitivare in functiile juridice exercitate anterior.
(2) Indeplinirea cerintei privind definitivarea in functia juridica exercitata anterior se verifica de consiliile barourilor, in conditiile prevazute la art. 13 din prezentul Regulament. Definitivarea in functia juridica exercitata anterior trebuie sa fie realizata cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) examenul de definitivare in alta profesie juridica sa fi cuprins si probe scrise;
b) examenul de definitivare in alta profesie juridica sa se fi desfasurat in baza unei programe compatibile cu cea a examenului de definitivat in profesia de avocat.
(3) In sensul prezentului Regulament, este compatibila cu programa de examen pentru admiterea in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice o programa de examen ce cuprinde cel putin 3 materii din materiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 295 din 15 decembrie 2007, privind materiile la care se organizeaza examenul pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv in profesia de avocat, dupa cum urmeaza:
a) examen sustinut la materia privind organizarea si exercitarea profesiei juridice in care s-a definitivat candidatul anterior prezentului examen (Legea nr. 514/2003, Legea nr. 92/1992, Legea nr. 303/2004, etc.), care este considerat, prin asimilare, examen suficient si compatibil cu examenul organizat in profesia de avocat pentru materia "Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat”;
b) drept civil sau drept penal (alternativ);
c) drept procesual civil sau drept procesual penal (alternativ);
d) contencios constitutional si electoral;
e) contencios administrativ si contraventional;
f) elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti;
g) drept european si institutii europene;
h) contenciosul european al drepturilor omului;
i) elemente de drept fiscal. Procedura fiscala si contencios fiscal;
j) drept comercial si dreptul societatilor comerciale (contracte comerciale; societati comerciale);
k) drept bancar si institutii de credit. Elemente ale procedurii insolventei;
l) dreptul roman al concurentei si protectiei consumatorilor;
m) dreptul proprietatii intelectuale;
n) dreptul muncii si securitatii sociale;
o) dreptul familiei;
p) dreptul mediului.
(4) Sustinerea examenului la trei din materiile enumerate la alin. (2) se dovedeste prin adeverinta eliberata de organizatorul examenului de definitivat, care va mentiona expres data si materiile la care s-a sustinut examenul.
(5) In conformitate cu art. 281 din Statutul profesiei de avocat, au calitatea de consilier juridic definitiv si pot participa la examen persoanele care au promovat examenul de definitivare in aceasta functie sau persoanele care nu au sustinut examenul de definitivare in profesia de consilier juridic (jurisconsult), dar aveau o vechime de 5 ani la data intrarii in vigoare a Legii nr. 514/2003 privind profesia de consilier juridic.
(6). In cazul prevazut la alin. (5), dovada vechimii in profesia de consilier juridic se va face prin depunerea copiei certificate a carnetului de munca.” Art. 24^2 "Pe langa documentele prevazute la art. 4 alin.(7), la cererea de inscriere la examen se anexeaza si dovada promovarii, in conditiile prevazute prin prezentul Regulament, a examenului de definitivare in functia juridica indeplinita anterior.”

25. Art. 25 alin. (2) si (3) se abroga

26. Dupa art. 27 se introduce art. 27^1 cu urmatorul cuprins:
Art. 27^1
"(1) Art. 25^1 - 25^18 introduse prin Decizia nr. 447 din 21 februarie 2009 a Consiliului U.N.B.R se abroga.
(2) In ce priveste organizarea si desfasurarea examenului se aplica in mod corespunzator prevederile specifice din capitolul I "Examenul de primire in profesia de avocat”.
(3) Cererile de inscriere tipizate vor fi editate de barouri, dupa modelul cuprins in Anexa nr. 2, sectiunea 3.
(4) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. se va sustine in fata Comisiei de examinare a I.N.P.P.A.”

27. Dupa art. 27 se introduce art. 27^2 cu urmatorul cuprins:
Art. 27^2
"(1) Examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv se va desfasura la urmatoarele materii de examen:

I. Materii obligatorii:
1. Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat (exercitarea profesiei de avocat, disciplina, etica si deontologia profesionala, asigurarile sociale ale avocatilor, perfectionarea pregatirii profesionale a avocatilor);
2. Drept civil sau drept penal (alternativ);

II. Materii optionale:
A. Materii optionale ce se grupeaza in functie de materia de baza aleasa alternativ:
3. drept procesual civil.
4. drept procesual penal.
(2) In functie de optiunea la materiile obligatorii (drept civil sau drept penal) candidatii vor fi examinati la materiile "drept procesual civil” sau "drept procesual penal”, corespunzator materiei obligatorii alese (daca se alege ca materie obligatorie materia "drept civil” candidatul va fi examinat si la materia "drept procesual civil”; daca se alege ca materie obligatorie materia "drept penal” candidatul va fi examinat si la materia "drept procesual penal”.)

B. Alte materii optionale (la alegerea candidatului):
5. Contencios constitutional si electoral.
6. Contencios administrativ si contraventional.
7. Elemente de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor, a activitatii notariale si activitatii executorilor judecatoresti.
8. Drept european si institutii europene.
9. Contenciosul european al drepturilor omului.
10. Elemente de drept fiscal. Procedura fiscala si contencios fiscal.
11. Drept comercial si dreptul societatilor comerciale (contracte comerciale; societati comerciale).
12. Drept bancar si institutii de credit. Elemente ale procedurii insolventei.
13. Dreptul roman al concurentei si protectiei consumatorilor.
14. Dreptul proprietatii intelectuale.
15. Dreptul muncii si securitatii sociale.
16. Dreptul familiei.
17. Dreptul mediului”

28. Dupa art. 27 se introduce art. 27^3 cu urmatorul cuprins:
Art. 27^3
"(1) Consiliile barourilor vor stabili in fiecare an, pana la 15 ianuarie, un numar de cel putin 5 materii optionale la care candidatii pot opta pentru sustinerea examenului de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv dintre materiile mentionate la art. 27^2 pct. II lit. B (numerotate 5 – 17).
(2) Examinarea candidatilor se face la cinci materii, prin sustinerea de probe scrise.
(3) Dintre cele cinci materii la care se face examinarea fiecarui candidat doua materii optionale pot fi alese de candidat dintre cele cinci materii optionale prevazute la art. 27^2 precum si din materia de baza (alternativa) si materia asociata acesteia, la care nu s-a optat cu titlu de materie de baza.
(4) Tematica de examen si bibliografia pentru examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv se comunica barourilor cel mai tarziu la 31 ianuarie al fiecarui an."

Art. III - Tematica si bibliografia pentru examen pentru examenul de primire in profesie sunt prevazute in hotararea Consiliului U.N.B.R. de organizare a examenului.

Art. IV - Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 268 din 22 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, impreuna cu anexele, care fac parte integranta din hotarare, va fi republicata dupa adoptarea ei, dandu-se textelor o noua numerotare.

* - Pentru informatii actualizate si sigure, va recomandam sa vizitati site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: www.unbr.ro, de unde aceste informatii au fost preluate


Pagina Comunitatii